Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 3/2014/2015

z dnia 14 stycznia 2015

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku” i jest szkołą publiczną typu podstawowego.

2. Ustalona nazwa używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu.

     Na pieczęciach i stemplach nie używa się skrótów.

3. Szkoła Podstawowa w Glinojecku posiada sztandar.

4. W dalszej części statutu pod używaną nazwą „szkoła” należy rozumieć Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Glinojecku.

5. Siedzibą szkoły jest miejscowość Glinojeck, w gminie Glinojeck.

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Glinojeck.

7. Szkoła jest jednostką organizacyjną oświaty i wychowania Rzeczpospolitej Polskiej powołana do realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki.

Inne informacje o szkole

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców, wychowawcy klasy, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub instytucji opiekującej się młodzieżą uzdolnioną, po uzgodnieniu z zainteresowanym uczniem i uchwale rady pedagogicznej o promowaniu poza normalnym trybem lub ustaleniu indywidualnego toku nauczania, czas uczęszczania do szkoły może być krótszy niż 6 lat.
 3. Szkoła umożliwia uczniom spożycie gorącego posiłku. Pierwszeństwo do korzystania mają uczniowie dojeżdżający i zakwalifikowani przez Opiekę Społeczną. Dyrektor szkoły ustala wysokość opłat.
 4. Opieką świetlicy objęci są w zasadzie uczniowie dojeżdżający z klas I-III po uprzednim zapisaniu się u opiekuna świetlicy.
 5. Po miesiącu nauki w szkole uczniowie klas pierwszych składają przyrzeczenie w obecności rodziców i wychowawców, po którym dyrektor dokonuje „pasowania na ucznia”.
 6. Absolwenci szkoły otrzymują świadectwa ukończenia szkoły podczas uroczystego apelu.

Cele i zadania szkoły 

§ 3

 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, w oparciu o obowiązujące treści programowe i nową podstawę programową.
 2. Szkoła poprzez działalność wychowawczą stara się ukształtować charakter ucznia w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny.
 3. Szkoła umożliwia uczniom udział i organizowanie uroczystości związanych ze świętami narodowymi oraz polską tradycją. Dba o właściwe kształtowanie języka polskiego.

Uczniom, których rodzice zadeklarowali udział w nauce religii, udostępnia niezbędne pomieszczenia przeznaczone na lekcje religii.

4. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

5. Pomoc uczniom jest udzielana w następujących przypadkach:

         - niepełnosprawność

         - niedostosowanie lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

         - specyficzne trudności w uczeniu się

         - zaburzenia komunikacji językowej

         - przewlekła choroba

         - sytuacja kryzysowa lub traumatyczna

         - niepowodzenie edukacyjne

         - zaniedbania środowiskowe

         - trudności adaptacyjne

6. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Z inicjatywą udzielenia mogą wystąpić:

         - uczeń lub rodzice

         - klasowe zespoły nauczycielskie

         - nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne

         - kurator sądowy

7. Formy pomocy prowadzone w szkole dla uczniów:

         - zajęcia rozwijające uzdolnienia (do 8 uczniów)

         - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

         - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (do 5 uczniów)

         - zajęcia logopedyczne (do 4 uczniów)

         - gimnastyka korekcyjna

         - zajęcia rewalidacyjne

         - porady i konsultacje

8. Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli:

        - porady

         - konsultacje

         - warsztaty

         - szkolenia

         - prelekcje na zebrania z rodzicami

         - zebrania zespołów interdyscyplinarnych

         - porady merytoryczne dla nauczycieli udzielone przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną i placówki doskonalenia

  9. Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą  obserwację pedagogiczną uczniów i na koniec roku analizują postępy i rokowania do pracy w przyszłym roku szkolnym.

10. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin na realizację dyrektor szkoły informuje pisemnie za pośrednictwem wychowawcy klasy.

11. Pedagog szkolny zgodnie z § 5 pkt 5 statutu prowadzi rejestr uczniów przebadanych w PPP

- prowadzi wykaz uczniów uczestniczących w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- organizuje spotkania z rodzicami i uczniami. Przeprowadza rozmowy dotyczące efektów udzielonej pomocy

- udziela wsparcia nauczycielom w pracy zespołów klasowych. Wspiera w analizie opinii wydanych przez PPP

- inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

12. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie, w przypadku pojawiających się problemów wychowawczych i dydaktycznych.

13. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, ćwiczenia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i rewalidacja indywidualna dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Wychowawca klasy zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzy wykaz uczniów zakwalifikowanych do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

14. Zgodnie z zaleceniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wymagania dostosowane są do możliwości uczniów i organizowane jest nauczanie indywidualne.

15. Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych.

16. Uczeń ma prawo realizować indywidualny program nauczania oraz ukończyć   szkołę w skróconym czasie. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń zawiera stosowne Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

17. a) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia, a podczas przerw nauczyciele dyżurujący.

      b) Wstęp do szkoły mają uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i LO oraz pracownicy. Rodzice uczniów mogą wchodzić do szkoły celem załatwienia spraw związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym. Gdy rodzic nie jest znany osobiście dyżurującemu pracownikowi, wówczas musi wylegitymować się. Zabrania się nieuzasadnionego przebywania rodziców na korytarzach szkolnych.

Pozostałych interesantów obowiązuje legitymowanie przy wejściu lub wcześniejsze uzgodnienie wstępu z dyrektorem szkoły.

18. Uczniowie dojeżdżający z kl. I-IV, od chwili zakończenia zajęć do czasu odjazdu, przebywają na terenie szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych, a uczniowie z kl. V-VI oczekują na odjazd pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

19. Zajęcia organizowane z klasą poza terenem szkoły zgłaszane są do dyrekcji, a opiekę w tym czasie sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z zachowaniem szczególnej ostrożności na traktach komunikacyjnych.

20. Do przeprowadzania wycieczek organizowanych przez szkołę dyrektor zatwierdza kierownika wycieczki i opiekunów tak, aby grupa przydzielona jednemu opiekunowi nie przekraczała 15 uczniów lub 30 w obrębie miejscowości. Dyrektor może wyrazić zgodę na sprawowanie opieki przez rodziców.

21. Dyżury podczas przerw pełnią nauczyciele zgodnie z grafikiem opracowanym przez wicedyrektora, w sektorach:

7.

1. korytarz długi – 1 nauczyciel

2. hol dolny – 1 nauczyciel

3. hol dolny(nowy) – 1 nauczyciel

4. hol przy szatni – 1 nauczyciel

W czasie przerw kiedy uczniowie wychodzą na boisko na wyznaczonych sektorach dyżuruje 1 nauczyciel.

Dwaj pozostali nauczyciele dyżurują na dworze.

Jeden nauczyciel od wejścia głównego do placu, z którego odjeżdżają autobusy (włącznie).

Drugi nauczyciel od wejścia na plac szkolny przy LO i boisko przed szkołą.

22. Uczniowie klas I, do chwili mianowania na ucznia, otoczeni są podczas przerw dodatkową

opieką wychowawców.

23. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale.

24. Wychowawca prowadzi swój oddział w zasadzie przez cały etap edukacyjny.

25. Uczniowie lub rodzice mogą zgłaszać do dyrektora pisemne wnioski dotyczące pracy wychowawcy.

Wniosek ten rozpatruje dyrektor szkoły.

§ 4

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

4) Samorząd Uczniowski

2. W szkole przewiduje się następujące stanowiska kierownicze:

1) Wicedyrektor

2) Kierownik administracyjno-gospodarczy lub konserwator

3. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący.

4. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

5. Dyrektor może być odwołany z funkcji:

1) Na własną prośbę, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.

2) W razie otrzymania negatywnej oceny lub umotywowanego wniosku rady pedagogicznej

lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – z końcem roku szkolnego, a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.

6. Wicedyrektora szkoły powołuje i odwołuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego i rady pedagogicznej.

7. Kierownika administracyjno-gospodarczego powołuje i odwołuje dyrektor szkoły.

 

  Kompetencje dyrektora szkoły:

       8.1 Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i jest jej reprezentantem.

       8.2 Sprawuje nadzór pedagogiczny i co najmniej dwa razy w roku przedstawia wnioski radzie pedagogicznej.

8.3 Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.  

8.4 Dysponuje środkami finansowymi przydzielonymi szkole przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

8.5 Dysponuje środkami pozabudżetowymi w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

8.6 Nadzoruje dodatkowe działania gospodarczo-dochodowe szkoły.

8.7 Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

8.8 Zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej.

8.9 Wnioskuje w sprawie wyróżnień, odznaczeń i nagród dla nauczycieli.

8.10 Dokonuje przydziału stałych prac nauczycieli i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych i przedstawia radzie pedagogicznej.

8.11 Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

8.12 Jako kierownik zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników.

8.13 Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe.

8.14 Odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

8.15 Wykonuje zadania zlecone przez organ prowadzący.

8.16 Współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

8.17 Nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego.

8.18 W oparciu o opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zgłoszenia nauczycieli podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przyznaniu nauczania indywidualnego.

8.19 Po zasięgnięciu opinii RP dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczycieli program nauczania. Dopuszczone do użytku programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

8.20 Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

8.21 Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza budynkiem szkoły.

8.22 Jeżeli przerwa w działalności szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli pomieszczeń pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego kopię przekazuje się organowi prowadzącemu.

8.23 Raz w roku dyrektor zarządza praktyczną ewakuację zgodnie z planem ewakuacji i zawiadamia straż pożarną.

8.24 Za zgodą organu prowadzącego zawiesza prowadzenie zajęć jeżeli warunki pogodowe lub inne stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

8.25 Informuje pracowników o obowiązujących procedurach postępowania w przypadkach szczególnych, przestrzega procedur i w uzasadnionych przypadkach powołuje komisję powypadkową.

8.26 Zezwala na realizację obowiązku lub przygotowania przedszkolnego poza placówką.

8.27 Odpowiada za uwzględnianie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

8.28 Dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

8.29 Wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

8.30 Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły.

8.31 Przedstawia R.P. i R.R. propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

8.32 Odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego.

8.33 Nadzoruje zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

a) wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły, dotyczące działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora, po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków. Dyrektor metodą negocjacji i po porozumieniu dąży do rozwiązania kwestii spornych.

b) przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się według opracowanej procedury.

8.34 Odpowiada za kontrolę zarządczą realizowaną w szkole.

Kompetencje wicedyrektora szkoły:

 9.1 Realizuje uchwały rady pedagogicznej.

9.2 Sporządza tygodniowy podział godzin.

9.3 Organizuje zastępstwa i dyżury nauczycieli oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.

9.4 Prowadzi ewidencję godzin ponadwymiarowych i płatnych zastępstw.

9.5 Prowadzi ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich nauczycieli oraz innych pracowników.

9.6 Dokonuje zestawień i analiz wyników nauczania i wychowania.

9.7 Nadzoruje sporządzanie sprawozdań Urzędu Statystycznego.

9.8 Kontroluje prace z zakresu profilaktyki związanej z niedostosowaniem społecznym, resocjalizacją, współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie poradnictwa zawodowego i trudności  wychowawczych.

9.9 Nadzoruje pracę biblioteki szkolnej i świetlicy.

9.10 Nadzoruje pracę personelu obsługowego, odpowiada za czystość i estetykę w szkole i otoczeniu.

9.11 Hospituje lekcje z przedmiotów ustalonych w planie hospitacji.

9.12 Współodpowiada za majątek szkoły.

9.13 Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły i organ nadzorujący szkołę.

Zadania Rady Pedagogicznej

10.1 Zebranie Rady Pedagogicznej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek organu prowadzącego lub nadzorującego. Z takim wnioskiem mogą wystąpić członkowie R.P. Wniosek składają na piśmie, podając cel zebrania oraz składając podpisy w ilości co najmniej 1/3 członków Rady.

10.2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

10.3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów.

10.4. Przewodniczący może zapraszać na zebrania Rady Pedagogicznej inne osoby, z tym że osoby te uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

Kompetencje stanowiące:

10.5. Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły oraz zatwierdza wprowadzone zmiany.

10.6. Występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o ocenę działalności szkoły, dyrektora czy nauczyciela.

10.7. Zatwierdza wyniki i podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

10.8. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych po zaopiniowaniu nauczycieli metodyków i zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.

Kompetencje opiniujące:

10.9.   Przedstawia wnioski w sprawie planu finansowego środków specjalnych.

10.10. Opiniuje plany pracy.

10.11. Wnioskuje do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny w sprawie skierowania do innej formy kształcenia uczniów, którzy skończyli 16 lat.

     10.12. Opiniuje kandydatów na funkcje dyrektora i wicedyrektora.

10.13. Opiniuje projekt planu finansowego szkoły.

10.14. Opiniuje szkolny zestaw programów i podręczników.

10.15. Opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców:

11.1. Radę Rodziców wyłania się na zebraniu z osób wchodzących w skład   trójek klasowych.

11.2. Prezydium Rady Rodziców wybierane jest raz na rok z tym, że możliwe są uzupełnienia w trakcie trwania kadencji.    

11.3. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin, który powinien być zgodny ze statutem szkoły.

11.4. Rada Rodziców może występować do dyrektora lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

11.5. Rada Rodziców wyłania Komisję rewizyjną, która kontroluje przychody i wydatki funduszu Rady Rodziców.

11.6. Komisja, o której mowa w pkt. 11.5. przedstawia sprawozdanie finansowe na zebraniu ogólnym rodziców przynajmniej 1 raz w ciągu roku szkolnego.

11.7. Rodzice uczniów każdego oddziału wybierają spośród siebie trójkę klasową, która współpracuje z wychowawcą i Radą Rodziców.

11.8. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy i program profilaktyki.

11.9. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

11.10. Opiniuje projekt planu finansowego szkoły.

12. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

12.1. Cele Samorządu Uczniowskiego

a) reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły

b) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

c) współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej

d) pobudzenie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły. 

                                                

12.2. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

a)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

b) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów

c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

d) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów

e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej – „Spinacz”

f) prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania

g) prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora)

12.3. Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów
 2. współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
 3. dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji
 4. angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska
 5. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole
 6. organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele
 7. dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU
 8. informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach

 12.4. Organy Samorządu Uczniowskiego:

a) do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych

 b) w skład Rad Klasowych Samorządów wchodzą:

- przewodniczący

- zastępca

- skarbnik

- sekretarz

c) wybór Rady Klasowej dokonywane jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie do 20 września

d) w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

- uczniowskiego Zarządu Samorządu Uczniowskiego

- Rady Samorządów Klasowych

e) w skład zarządu samorządu Uczniowskiego wchodzą:

- przewodniczący

- zastępca

- skarbnik

- sekretarz/kronikarz

f) Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas III-V w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu

g) Nad przebiegiem prac Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun SU

h) W przypadku rażących zaniedbań na wniosek dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU, lub jego członków

i) Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września
do 31 sierpnia następnego roku.

j) Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy

k) dokumentację Samorządu tworzą:

- plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny

- księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU

- sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez przewodniczącego. Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP.

12.5. Ordynacja wyborcza:

a) wyboru do Zarządu SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu maja

b) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III-V

c) do Zarządu SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy III-V (zgłoszenie od 15 do 20 maja bieżącego roku szkolnego)

d) kandydat do Zarządu SU powinien :

- być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym i dowcipnym

-  umieć współpracować w grupie

-  umieć podejmować decyzje, negocjacje

-  chętnie działać na rzecz uczniów

-  posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania

-  nie mieć problemów w nauce

e) wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na ulotkach w formacie A-4 przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność
w Samorządzie

f) kampania trwa do dnia wyborów

g) kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej

h) nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas szóstych wybranych losowo. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenia kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich zakończenia –wyników wyborów

i) każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU i nie więcej niż trzech głosów na kandydatów do Zarządu SU – głos ważny

j) w skład Rady SU wchodzi sześć osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz i dwóch członków).

Z Rady SU wybiera się poczet sztandarowy.

k) opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów.

 

Organizacja szkoły

§ 5

 1. Kalendarz roku szkolnego określa Minister Edukacji Narodowej odrębnymi przepisami.
 2. Arkusz organizacyjny szkoły sporządza dyrektor do 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. Podstawową jednostką szkoły jest oddział liczący od 15 do 25 uczniów. Dotyczy to klas nowo tworzonych.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez wicedyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 5. Zapisy do klas pierwszych dla uczniów z obwodu szkoły odbywają się w dniach wyznaczonych przez dyrektora szkoły (kwiecień, maj.)
 6. W miarę możliwości, szkoła może przyjąć ucznia spoza obwodu – decyzję podejmuje dyrektor i zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły, z obwodu której jest dziecko. Według zarządzenia rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa może przyjąć ucznia z innego obwodu jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły. Przyjęcia dokonuje się na prośbę rodziców jeżeli w klasie są wolne miejsca i dyrektor wyrazi zgodę.
 7. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzi upoważniony przez dyrektora pracownik, w oparciu o wykaz dzieci danego rocznika, sporządzony w urzędzie meldunkowym gminy.Obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek rozliczany jest w stosunku miesięcznym.
 8. W trakcie roku szkolnego uczniowie przyjmowani są na podstawie arkusza ocen i druku zawiadamiającego o przekazaniu ucznia. Dyrektor szkoły przekazującej, po otrzymaniu potwierdzenia, przesyła kartę zdrowia, a rodzice dostarczają kartę szczepień.
 9. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 10. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut, z wyjątkiem zajęć świetlicowych, pracy biblioteki szkolnej, gdzie praca nauczyciela równa jest godzinie zegarowej. Uczniowie klas I-III maja prawo do swobodnej organizacji zajęć: lekcje nie muszą trwać 45 minut.
 11. W klasach I-III nauczyciel decyduje o czasie trwania i tematyce zajęć zintegrowanych. W planie wyszczególnione są zajęcia z W-F i religii oraz języka angielskiego i komputery. W planowaniu czasu zajęć wychowawca dostosowuje przerwę przeznaczoną na posiłki dla uczniów.

12 a) Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI odbywają się w zasadzie z podziałem na dziewczęta i chłopców. Grupa ćwicząca nie powinna przekraczać 26 uczniów. Nauczyciele W-F ustalają z uczniami i informują dyrektora o propozycjach realizacji dwóch godzin obowiązkowych wychowania fizycznego.

12 b) Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych nie powinna przekraczać 12 osób.

12 c) dla chętnych uczniów organizowane są klasy sportowe.

13. Na zajęciach z informatyki obowiązuje podział na grupy.

14. Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne za zgodą dyrektora szkoły.

15. W szkole funkcjonuje biblioteka, z której mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, a za zgodą dyrektora – inne osoby.

16. W pomieszczeniu biblioteki znajdują się zgromadzone zbiory oraz jest wydzielone miejsce na korzystanie ze zbiorów na miejscu.

17. Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do zbiorów wszystkim uczniom.

18.W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel-bibliotekarz, który udostępnia zbiory, prowadzi dokumentację biblioteki, propaguje czytelnictwo i prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów oraz nadzoruje ICIM.

19. W szkole jest 18 izb lekcyjnych, pracownia komputerowa, jedna mała sala, sala gimnastyczna oraz ICIM. Zajęcia odbywają się również na hali sportowej.

W szkole są wydzielone pomieszczenia na:

 1. gabinet pielęgniarki
 2. gabinet pedagoga
 3. archiwum
 4. sekretariat i gabinet dyrektora
 5. szatnie
 6. pokój nauczycielski
 7. sklepik

20. W budynku szkolnym funkcjonuje Liceum m Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 1. Szkoły te mają oddzielną dyrekcję i wydzielony budżet.

Koszty utrzymania budynku – c.o., energia, woda, śmieci – rozkładane są na Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum i Przedszkole zgodnie z porozumieniem.

Nauczyciele, pracownicy i rodzice

§ 6

1. Nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z § 4 pkt. 9 i 12 statutu oraz odrębnymi przepisami określającymi wymagania kwalifikacyjne, zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły.

2. Do głównych zadań nauczycieli należy praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Odpowiedzialność nauczycieli:

3.1. Nauczyciel szczególnie odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

 1. podczas lekcji i innych zajęć dydaktycznych,
 2. w czasie pełnienia dyżuru na przerwach śródlekcyjnych,
 3. w czasie wycieczek i zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
 4. podczas uroczystości, apeli i innych imprez szkolnych.
 5. odprowadza uczniów kl.I do szatni po ostatniej godzinie zajęć (przez pierwszy semestr). Skąd dzieci miejscowe odbierają rodzice, a dzieci dojeżdżające nauczyciel odprowadza do autobusu i przekazuje dyżurującemu nauczycielowi przy odjazdach autobusów.
 6. nauczyciele klas I-III sprawdzają, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców. W klasach I-III rodzice na piśmie dostarczają wychowawcom informację o tym kiedy, w jakim czasie,
  czy samodzielnie lub z kim dziecko wraca do domu. Informację taką składają w pierwszym dniu zajęć szkolnych.

3.2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem jest ustalenie, modyfikowanie i dostosowanie programów nauczania oraz dokumentowanie udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele mogą tworzyć również zespoły przedmiotowe i zadaniowe.

3.3. Wyznaczony nauczyciel, opiekun izby lekcyjnej dba o przechowywane tam pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz właściwe eksponowanie pomocy. O uszkodzeniach lub zniszczeniach sprzętu powiadamia dyrektora szkoły. Wychowawca winien być również koordynatorem działań rodziców, które mają na celu pomoc szkole.

3.4. Nauczyciel winien wspierać rozwój zdolności i zainteresowań uczniów oraz otoczyć szczególną pomocą uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych.

3.5. Ocenianie ucznia odbywa się w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

4.1. Realizacja planu wychowawczego szkoły.

4.2. Inspirowanie, wspomaganie i dokumentowanie pracy zespołu klasowego.

4.3. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej.

4.4. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego (wycieczki, zawody sportowe, imprezy okolicznościowe, uroczystości szkolne itp.)

4.5. Ustala treści i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji   wychowawcy.

4.6. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

4.7. a) Utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków. W tym celu organizuje co najmniej 3 spotkania w ciągu roku szkolnego. W przypadku gdy rodzice nie przychodzą na 3 kolejne zebrania, wychowawca winien zgłosić fakt do dyrektora szkoły. Dyrektor wzywa rodziców pismem poleconym i po stawieniu się rodzica przeprowadza rozmowę w obecności wychowawcy i pedagoga.

Maksymalnie wysyła się dwa wezwania, a następnie kontynuuje działania przy współpracy policji, samorządu i sądu rodzinnego.

Nauczyciele udzielają również informacji o zachowaniu uczniów podczas dyżurów.

b) Zgodnie z punktem II.3. systemu oceniania informacja uczniów o przewidywanych ocenach poparta będzie wpisaniem tych ocen ołówkiem.

Informacja o ocenie niedostatecznej powinna być potwierdzona podpisem rodzica.

W tydzień przed klasyfikującym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest wystawić stopnie długopisem w dzienniku. O wystawionych ocenach informuje klasę. Obowiązkiem rodziców jest sprawdzenie czy informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi potwierdziła się i ile ocen niedostatecznych otrzymał uczeń.

4.8. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym.

4.9. Prowadzi dokumentację wychowawcy klasy, a w szczególności:

 1. dziennik lekcyjny
 2. arkusz ocen
 3. bilanse zdrowia – w części dotyczącej wychowawcy,
 4. dokumentację wycieczek,
 5. teczkę zespołu klasowego.

4.10. Przygotowuje analizę wyników nauczania i wychowania swojej klasy na zebranie Rady Pedagogicznej.

4.11. Wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora, które są niezbędne dla wykonania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

4.12. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektora szkoły oraz doświadczeń kolegów.

4.13. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego wychowanków. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % zajęć edukacyjnych w szkole zawiadamia dyrektora szkoły
i pedagoga.

5. Zadania pedagoga szkolnego

5.1. Organizacja pracy

a) Zaplanowanie zadań na rok szkolny

Sporządzenie rocznego planu pracy w oparciu o zakres obowiązków pedagoga szkolnego, Statut, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, plan pracy szkoły z uwzględnieniem nowych przepisów oświatowych.

b) Ustalenie zasad współpracy w środowisku szkoły.

Zapoznanie z godzinami pracy pedagoga (tablica ogłoszeń).

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem pracy.

c) Współpraca z innymi instytucjami

Przedstawienie form współpracy z wychowawcami, pedagogami specjalnymi oraz rodzicami (informacje o badaniach).

Określenie zasad współpracy

Opracowanie procedur współpracy z PPP

Ścisła współpraca ze strukturami samorządowymi.

d) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej

Założenie i prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć pedagoga szkolnego.

Przygotowanie formularzy wniosków i zawiadomień.

Prowadzenie rejestru wniosków uczniów kierowanych do PPP.

Prowadzenie rejestru uczniów przebadanych w PPP.

Gromadzenie i porządkowanie opinii wg przynależności do klasy (teczki)

Sporządzanie wykazu uczniów kierowanych do różnych form pomocy.

Opracowanie karty pracy z uczniem (kl. V-VI).

5.2. Wychowanie

a) Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji

 • Udział w planowaniu pracy szkoły
 • Współpraca z wychowawcami i nauczycielami i organizacjami szkolnymi

b) Rozpoznawanie problemów wychowawczych uczniów oraz ich sytuacji w zakresie potrzeb wyrównywania wiedzy, braków wiadomości szkolnych, mikrodefektów i zaburzeń rozwoju.

Prowadzenie rozmów z wychowawcami i rodzicami

Obserwowanie zachowań uczniów podczas pobytu w szkole

Sporządzania wykazu uczniów sprawiających trudności wychowawcze i dydaktyczne

c) Analizowanie i szukanie przyczyn problemów wychowawczych i dydaktycznych w zakresie w/w potrzeb uczniów.

Rozmowy i zajęcia indywidualne z uczniami

Rozmowy z rodzicami

Kierowanie uczniów na badania do PPP lub innych poradni specjalistycznych

Konsultacje z pracownikami PPP

d) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami   wychowawczymi

Ustalenie form realizacji zaleceń PPP uczniów z wychowawcami i rodzicami.

Organizowanie grup samopomocy koleżeńskiej.

e) Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych.

Sporządzanie wykazu uczniów szczególnie uzdolnionych i organizowanie im pomocy.

f) Ukazywanie wzoru osobowego patrona szkoły – Marii Konopnickiej

 • W zajęciach z uczniami nawiązywanie do wartości zawartych w poezji Marii Konopnickiej.

5.3. Profilaktyka i promocja zdrowia

a) Promowanie zdrowego stylu życia

 • Współpraca z pielęgniarką i realizacja programów profilaktycznych.
 • Zajęcia z uczniami na temat szkodliwości używek
 • Nadzorowanie przestrzegania zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz stosowania inhalatorów nikotyny przez uczniów, pracowników i innych osób na terenie całej szkoły

b) Zapobieganie patologiom i uzależnieniom.

 • Całościowe rozpoznawanie sytuacji uczniów zagrożonych moralnie, niedostosowanych społecznie, z rodzin alkoholicznych, kryminogennych, niewydolnych wychowawczo.
 • Sporządzanie wykazu uczniów we współpracy z Policją, kuratorami, PPP.
 • Wydawanie opinii dla sądu
 • Udzielanie pomocy psychologicznej pierwszego kontaktu i kierowanie do instytucji świadczących pomoc specjalistyczną uczniom i ich rodzinom.
 • Organizowanie pomocy materialnej.

c) Przeciwdziałanie agresji. Minimalizowanie zachowań agresywnych

 • Interwencje. Rozmowy z agresorem, ofiarą i świadkami.

5.4. Opieka

a) Troska o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą.

 • Rozmowy i pogadanki z uczniami i rodzicami
 • Współpraca z policją i samorządem lokalnym

b) Współpraca z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną

 • Wymiana informacji i współpraca w zakresie pomocy materialnej z MOPS, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Pozyskiwanie sponsorów w celu pomocy uczniom i w celu organizacji imprez  środowiskowych.
 • Korzystanie z pomocy świetlicy socjoterapeutycznej

c) Pomoc uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin patologicznych oraz pokrzywdzonych przez los.

 • Wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych przez przydzielenie im asystentów i udział w zespołach interdyscyplinarnych
 • Pomoc w zaopatrywaniu w podręczniki
 • Opiniowanie wniosków o stypendium socjalne
 • Organizowanie akcji pomocy okolicznościowej
 • Pomoc w organizowaniu wypoczynku zimowego i letniego

d) Udzielanie wsparcia nauczycielom.

 • Rozmowy z nauczycielami nt. przyczyn trudności w nauce i zachowaniu uczniów oraz możliwości pomocy tym uczniom
 • Udostępnianie i analizowanie opinii i orzeczeń
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów problemowych na temat analizowania opinii i orzeczeń PPP.
 • Wspieranie nauczycieli w pracy zespołów nauczycielskich
 • Opracowanie i opublikowanie zbioru scenariuszy zajęć profilaktycznych i wychowawczych z uczniami i rodzicami
 • Pomoc wychowawcom w przygotowaniu scenariuszy zajęć

e) Udzielanie porad i współpraca z rodzicami

 • Przygotowywanie materiałów na zebrania z rodzicami
 • Rozmowy z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i przystosowaniu społecznym
 • Przekazywanie i analizowanie opinii wydawanych przez PPP bądź inne
 • Zorganizowanie warsztatów o uzależnieniach dla rodziców klas VI-tych
 • Przygotowanie listy uczniów klas VI-ch piszących sprawdzian dostosowany do indywidualnych potrzeb lub dyslektyków

6. Zadania bibliotekarza

6.1. Praca pedagogiczna:

Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do:

 1. udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni
 2. prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną, słowną i audiowizualną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa
 3. poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwać dla biblioteki tych ostatnich
 4. udzielać porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań o sytuacji życiowej czytelników
 5. prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy ( np. wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia się)
 6. prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz indywidualny instruktaż w tym zakresie
 7. współorganizować pracę zespołu uczniów (koła przyjaciół bibliotek) współpracującego z biblioteką
 8. współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia
 9. prowadzić różnorodne formy bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych.

6.2. Prace organizacyjno-techniczne:

Nauczyciel bibliotekarz jest obowiązany:

-       planować pracę i składać roczne sprawozdanie z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole

-       troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego

-       gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami i przeprowadzić ich selekcję

-       prowadzić ewidencje zbiorów

-       organizować warsztat działalności informacyjnej

-       prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę roczną (okresową), indywidualny pomiar aktywności czytelniczej uczniów.

7. Zadania wychowawcy świetlicy

7.1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi i oczekującymi na zajęcia, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień wychowanków.

7.2. Do podstawowych zadań nauczyciela świetlicy należy:

a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych

b) pomoc w odrabianiu lekcji

c) organizowanie gier i zabaw ruchowych

d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy

f) pomoc w organizowaniu odjazdu uczniów ze szkoły (odprowadzanie do autobusu uczniów klas pierwszych)

g) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

h) opieka nad uczniami oczekującymi na autobus na przystanku   szkolnym

 

7.3. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

7.4. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych i sprawdza obecność na każdej godzinie zajęć.

7.5. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

 

8. Obowiązki rodziców

8.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły: dokument potwierdzający dane, PESEL

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

4) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą.

8.2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

8.3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych
w tym zezwoleniu.

8.4. Rodzice dziecka w wieku 5 lat zobowiązani są do zapisu dziecka do przedszkola.

8.5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

9. Współpraca z instytucjami

9.1 Szkoła utrzymuje stały kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie w zakresie diagnostyki i badania uczniów.

Organizuje konsultacje indywidualne i szkolenia Rady Pedagogicznej. Utrzymuje stały kontakt przez pedagoga i współpracuje w zakresie wspierania rodziców.

9.2 Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczy wyboru i finansowania programów profilaktycznych dla uczniów oraz organizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem.

Uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych mogą korzystać z pomocy świetlicy środowiskowej, z którą pedagog i wychowawcy utrzymują stały kontakt.

9.3 Szkoła na bieżąco monitoruje dożywianie dzieci. Ustala z Miejsko-Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej comiesięczny wykaz uczniów objętych bezpłatnym posiłkiem (finansowanym przez MGOPS)

9.4 Przedstawiciele MGOPS, Policji, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawcy, pedagog, społeczni opiekunowie rodzin tworzą zespoły interdyscyplinarne i wypracowują decyzje dotyczące działań rodziców
     i szkoły w celu poprawy efektów dydaktyczno-wychowawczych uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

9.5. Stały kontakt z komendantem miejscowej Policji w ramach działań pedagoga i dyrekcji szkoły służy zapobieganiu i usuwaniu zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa, narkomanii i cyberprzemocy.

9.6 Szkoła utrzymuje kontakt z miejscowym oddziałem Straży Pożarnej. Organizowane są konkursy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Strażacy nadzorują ewakuację z budynku szkoły i prowadzą pokazy profilaktyczne dla klas I-III.

9.7 Tradycyjnie Szkoła utrzymuje stałą współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Wspólnie organizowane są imprezy z okazji Dni Glinojecka, Mikołajki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. MGOK udostępnia salę widowiskową dla uczniów szkoły.

9.8 Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Glinojecku dotyczy corocznych rozgrywek sportowych o Puchar Proboszcza, udziału w pielgrzymce do Rostkowa oraz udziału dzieci w konkursach religijnych i muzycznych.

9.9 Szkoła utrzymuje stały kontakt z Domem Dziecka w Kowalewie. Dla wychowanków domu dziecka organizowane są akcje charytatywne i odwiedziny przez delegacje szkolne.

9.10 Nauczyciele i wychowawcy szkoły w dużym zakresie korzystają z propozycji szkoleniowych, warsztatów oraz kursów doskonalących i dokształcających organizowanych przez MSCDN w Ciechanowie i Mławie. Utrzymywana jest stała wymiana informacji o aktualnie organizowanych, proponowanych i oczekiwanych formach doskonalenia.

Uczniowie szkoły

§ 7

Uczeń ma prawo do:

 

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 2. opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, oraz ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 3. poszanowania jego godności osobistej,
 4. podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
 5. swobody wyrażania swoich przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądu i religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach,
 7. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 8. korzystania z księgozbioru biblioteki, pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, pod opieką nauczyciela,
 9. korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej oraz poradnictwa   psychologicznego i zawodowego,
 10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
 11. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 12. do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w okresie przerw świątecznych i ferii,
 13. do wolnego od zajęć dydaktycznych pierwszego dnia wiosny, w przypadku gdy samorząd szkolny przedstawi dyrekcji, z tygodniowym wyprzedzeniem, program tego dnia i uzyska akceptację,
 14. do zgłoszenia nie przygotowania do zajęć bez konsekwencji oceny negatywnej – dwa razy w ciągu semestru,
 15. do korzystania z przywilejów uczniowskich uzgodnionych przez Samorząd Uczniowski i dyrekcję szkoły.

Uczeń ma obowiązek:

a) wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, systematycznie przygotowywać się do zajęć, rzetelnie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,

b)   dbać o honor i tradycje szkoły i współtworzyć jej autorytet,

c)   nosić odpowiedni strój – czysty, schludny i skromny, stosowny do roli ucznia szkoły podstawowej

d) w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny (biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica)

e)   wyłączyć na czas zajęć dydaktycznych telefony komórkowe, odtwarzacze i inne urządzenia elektroniczne. Nie wyłączone urządzenie podlega konfiskacie i będzie odbierane przez rodziców od dyrekcji szkoły. Szkoła udostępnia uczniom telefony stacjonarne w celu załatwienia ważnych spraw.

W przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu komórkowego działania szkoły ograniczają się do powiadomienia policji.

f) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

g) troszczyć się o mienie szkoły, dbać o estetyczny wygląd, czystość i porządek,

h) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody oraz przy pomocy rodziców partycypować w kosztach z tym związanych,

i) przestrzegać zasad kultury współżycia, a w szczególności:

- szanować dorosłych,

- przeciwdziałać przejawom brutalności i wulgarności,

- starać się zachować tolerancyjnie wobec odmiennych poglądów i przekonań innych ludzi,

- uszanować wolność i godność drugiego człowieka,

j) zmienić obuwie,

k) usprawiedliwić za pośrednictwem rodziców nieobecność na zajęciach.

Rodzice powinni przekazać informację o przyczynie nieobecności i czasie jej trwania wychowawcy lub do sekretariatu szkoły niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia), a pisemne usprawiedliwienie dostarczyć w ciągu 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.

l) dbać o własne życie i zdrowie oraz higienę i rozwój,

ł) przebywać na terenie szkolnym do chwili odjazdu do domu (dotyczy dowożonych).

3. Nagrody stosowane wobec uczniów:

a) pochwała ustna nauczyciela,

b) pochwała ustna dyrektora,

c) udzielenie pochwały wobec całej społeczności szkolnej,

d) list pochwalny skierowany do rodziców,

e) nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego,

f) uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem,

g) udział w wycieczce dofinansowywanej ze środków własnych szkoły

4. Kary stosowane wobec uczniów:

a)  upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela,

b)  nagana udzielona przez wychowawcę,

c) zakaz udziału w pozalekcyjnych imprezach szkolnych,

d)  nagana wobec całej społeczności szkolnej udzielona przez dyrektora,

e) przeniesienie do klasy równoległej,

f) przeniesienie do innej szkoły, przy możliwości dojazdu za zgodą dyrektora tejże szkoły i zgodą organu nadzorującego.

Stosowanie kar będzie się odbywało według opracowanego regulaminu.

5. Karę wymienioną w punkcie 4 stosuje się w następujących przypadkach:

      a) uczeń dokonał przestępstwa lub w nim uczestniczył przez co przekroczył obowiązujące prawo,

    b) uczeń brał udział w wybrykach chuligańskich, np: spożywanie alkoholu, dotkliwe pobicie kolegów, wymuszanie opłat, prześladowanie młodszych roczników itp.

c) uczeń naraził na szwank dobre imię szkoły przez świadome działanie na jej szkodę,

d) uczeń ma wystawiona ocenę naganną z zachowania za ostatni (semestr) i zastosowane dotychczas kary nie przynoszą poprawy.

6. Rodzicom przysługuje prawo odwołania się przed wymierzeniem kary wymienionej w punktach od c do f do dyrektora szkoły, który może zawiesić wykonanie kary do chwili popełnienia ponownego wykroczenia przez ucznia.

Odwołanie od kar wymienionych w punkcie g następuje na drodze   postępowania administracyjnego.

7. Nagrody stosuje się do uczniów, którzy wypełniają wszystkie obowiązki i wyróżniają się w wypełnianiu niektórych zawartych w punkcie 2.

8. Kary stosuje się wobec uczniów nie wypełniających swoich obowiązków

 

REGULAMIN UDZIELANIA KAR

I. Uczniowi szkoły podstawowej można udzielić kary za:

 • rażące zaniedbania w obowiązkach szkolnych,
 • złe zachowanie,
 • stosowanie przemocy,
 • kradzieże,
 • wymuszanie/zastraszanie
 • wulgarne słownictwo,
 • zły wpływ na społeczność uczniowską,
 • niewłaściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły,
 • niszczenie mienia szkolnego lub społecznego,
 • naruszanie dobrego imienia szkoły lub nauczycieli w środowisku,
 • posiadanie na terenie szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i ostrych narzędzi.

II. Upomnienie lub naganę udziela wychowawca klasy indywidualnie lub przed klasą w przypadku gdy uczeń:

 • zachowuje się niewłaściwie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • używa niestosownego słownictwa,
 • nie reaguje na uwagi,
 • podejmuje próby niszczenia mienia szkoły,
 • w każdej innej sytuacji złego zachowania

1. Wyżej wymienione upomnienia nauczyciel udziela uczniowi, gdy ten sporadycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia.

2. Wychowawca rozmawia z uczniem w przypadku każdego przewinienia lub złego zachowania w rażących sytuacjach wychowawca kontaktuje się z rodzicami i dyrektorem szkoły, dokumentuje w dzienniku każde spotkanie z rodzicami.

3. W przypadku otrzymania 4 uwag za niewłaściwe zachowanie, uczeń otrzymuje naganę wychowawcy.

III. Naganę dyrektora otrzymuje uczeń, który pomimo udzielonej nagany przez wychowawcę nie poprawił swojego zachowania.

1.Dyrektor udziela nagany na wniosek wychowawcy na apelu porządkowym.

a) apele porządkowe organizowane są raz w miesiącu przez Dyrekcję szkoły lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego dla uczniów IV-VI

b) w klasach IV-VI raport miesięczny z ilości uwag i postępów w nauce zdaje przewodniczący samorządu klasowego do dyrekcji lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego

c) uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora uzyskuje ocenę naganną z zachowania

IV. Zakaz udziału w pozalekcyjnych imprezach szkolnych otrzymuje uczeń, który pomimo udzielonej nagany przez dyrektora nie poprawił swojego zachowania.

1) udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę (wycieczki, dyskoteki, zajęcia sportowe, konkursy przedmiotowe),

2) reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udział w konkursach, zawodach sportowych),

3) pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły,

w następujących przypadkach:

a) znaczne obniżenie poziomu nauki z przedmiotu,

b) rażące zachowanie,

c) niewypełnianie obowiązków ucznia.

V. Karę przeniesienia do klasy równoległej otrzymuje uczeń, który pomimo zastosowania w/w kar nadal zachowuje się nagannie

VI. Karę przeniesienia do innej szkoły, przy możliwości dojazdu za zgodą dyrektora tejże szkoły i zgodą organu nadzorującego, ma zastosowanie w przypadku braku skuteczności w/w kar lub wobec ucznia, który wszedł w konflikt z prawem.

VII. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego czynu.

VIII. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

IX. Udzielone kary wychowawca odnotowuje w dokumentach – dzienniku i zeszycie spostrzeżeń.

 

§ 8

Wewnątrzszkolny system oceniania

Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna

Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania i postępów w nauce uczniów jest zgodny z rozporządzeniem MEN z 07.09.2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2. Cel oceniania

Ocenianie jawne prowadzą nauczyciele uczący w oddziale w celu dostarczenia informacji zwrotnej uczniom i rodzicom o:

jakości pracy ucznia i jego wkładzie pracy

skuteczności metod uczenia się

poziomie osiągniętych umiejętności

efektywności procesu dydaktycznego

specjalnych uzdolnieniach i trudnościach

możliwości uzyskania pomocy i planowaniu rozwoju

 1. Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów
 1. Prace pisemne: sprawdziany, testy, klasówki przeprowadza się po opracowanym dziale, na progach edukacyjnych oraz w miarę potrzeb. Prace pisemne zapowiadane są na tydzień przed realizacją, a termin sprawdzenia i oddania prac nie powinien przekroczyć 14 dni. Ocena pracy pisemnej powinna zawierać krótką recenzję. W uzgodnieniu z wychowawcą klasy należy zadbać aby ilość prac pisemnych w tygodniu nie przekroczyła trzech.
 2. Inne formy

Wypowiedzi ustne, kartkówki, prace domowe, praca w grupach, dyskusja, aktywność na lekcji, prezentowanie utworów, ćwiczenia praktyczne, testy sprawnościowe oraz inne formy oceny bieżącej nie wymagają zapowiedzi i na prośbę ucznia są ustnie uzasadniane przez nauczyciela.

      3. W przypadku nie przyswojenia przez ucznia nauczanej partii materiału i otrzymania oceny niedostatecznej, lub chęci poprawy otrzymanej oceny na wyższą, uczeń ma możliwość wykazania się znajomością wiadomości i poprawy oceny w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu.

  

II. Informowanie rodziców lub prawnych opiekunów i uczniów o postępach dydaktycznych

1. Formy bieżące

-         ustna informacja o umiejętnościach i brakach

-         informacja pisemna w zeszytach i dzienniczkach

-         prace pisemne przechowywane przez nauczyciela są udostępniane na prośbę rodziców na terenie szkoły

-         prezentacja osiągnięć uczniów na gazetce szkolnej (po klasyfikacji R.P.)

-         kontakty indywidualne w miarę potrzeb

-         wywiadówki min. 3 razy w roku szkolnym

-         w przypadku trudności wychowawczych, wychowawca danej klasy lub Dyrektor Szkoły mogą organizować dodatkowe spotkania.

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców o wymaganiach wynikających z realizowanego programu, a wychowawcy zapoznają z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz kryteriami oceniania i zachowania.

3. Przed klasyfikacją

Na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem R.P. nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach. Informację o ocenach niedostatecznych przekazują nauczyciele przedmiotów w formie pisemnej (dzienniczek, zeszyt), w przypadku nieobecności ucznia obowiązkiem rodziców jest kontakt ze szkołą.

4. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania

Oceny wystawia się na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem R.P. i informuje uczniów.

5. Oceny są jawne dla ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów.

III. Dostosowanie wymagań i zwolnienia

 1. Ocena z wych. fiz.

Przy ustalaniu oceny z wych. fizycznego, techniki, muzyki i plastyki bierze się pod uwagę głównie wysiłek wkładany przez ucznia.

2. Zwolnienie

Dyrektor może zwolnić ucznia z wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza.

3. Dostosowanie wymagań

Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo percepcyjnego. Zalecenia powinny być zawarte w opinii lub orzeczeniuP.P.P.(doprecyzowano w rozporządzeniu definicją specyficznych trudności w uczeniu się).

IV. Klasyfikacja

 1. Klasyfikowanie przeprowadza się 2 razy w roku, pod koniec każdego semestru. Pierwszy semestr kończy się po drugim tygodniu stycznia, a drugi z końcem zajęć szkolnych.
 2. Uczeń nieklasyfikowany

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli nieobecności ucznia na zajęciach przekraczają połowę czasu zaplanowanego.

3. Nieobecności nieusprawiedliwione

Jeżeli nieobecności są usprawiedliwione uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej R.P. decyduje o egzaminie klasyfikacyjnym (dłuższa choroba, skomplikowana sytuacja rodzinna, wypadki losowe).

3a) W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w pierwszym semestrze egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w pierwszym miesiącu drugiego semestru.

3b) Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych w pierwszym semestrze, który nie zdał lub nie zdawał egzaminu klasyfikacyjnego a osiągający z przedmiotów nieklasyfikowanych w drugim semestrze wyniki pozytywne na koniec roku szkolnego z tych przedmiotów ma wystawione oceny najwyżej dopuszczające. Na swoją prośbę lub na prośbę prawnych opiekunów uczeń taki może zdawać egzamin klasyfikacyjny z tych przedmiotów. Zakres materiału obejmuje tylko pierwszy semestr.

4. Egzaminy

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dyrektor szkoły powołuje komisję i wyznacza termin po złożeniu podania przez ucznia, rodziców. lub prawnych opiekunów nie później niż dzień przed posiedzeniem R.P.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli uzyska z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

6. Uczeń, który uczęszczał na zajęcia edukacyjne z religii do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę z tych zajęć.

V. Warunki i procedury uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej klasyfikacji oceny zachowania (podstawą do roszczeń nie może być porównywanie uczniów).

2. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

a) prośbę o której mowa w ust 1 uczeń lub jego rodzic prawny opiekun składa do dyrektora szkoły na piśmie, najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej

 b) prośba o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może dotyczyć podwyższenia oceny tylko o jeden stopień

 c) dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniając materiał programowy zeszłego roku szkolnego

 d) o terminie sprawdzianu dyrektor szkoły powiadomi ucznia lub rodzica na piśmie

e) sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się najpóźniej w dniu rocznego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej

f) sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje poziom wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu przewidziany na ocenę, o którą ubiega się uczeń

g) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza go dyrektor szkoły

h) sprawdzian ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę ćwiczeń praktycznych

i) sprawdzian wiadomości i umiejętności trwa 60 minut

j) sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji

- nauczyciel przeprowadzający zajęcia, z których przeprowadzany jest sprawdzian

- nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którego uczeń pisze sprawdzian

k) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany w dniu sprawdzianu, po sprawdzeniu i ocenieniu przez komisję zadań

l) w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać podwyższona lub utrzymana w stosunku do wcześniejszej przewidywanej przez nauczyciela

ł) aby podwyższyć ocenę uczeń musi uzyskać minimum 95% możliwych do uzyskania punktów

m) z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, wynik sprawdzianu, ocenę ustaloną przez komisję

n) do protokołu załącza się arkusz sprawdzianu ucznia: protokół stanowi załącznik do arkusza rocznej klasyfikacji

3. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

a) uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun składa do dyrektora szkoły pisemną prośbę o podwyższenie przewidzianej dla niego rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania

b) prośba o której mowa w pkt 1 winna wpłynąć najpóźniej trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

c) dyrektor szkoły powołuje na piśmie komisję. W jej skład wchodzą:

   

 - dyrektor lub wicedyrektor szkoły

- wychowawca klasy

- nauczyciele uczący w danej klasie

 - pedagog

d) komisja przeprowadza rozmowę z uczniem odnosząc się do szczególnych kryteriów oceny zachowania i przyznania uczniowi przez wychowawcę punktów za poszczególne kategorie, o których mowa w § 8 pkt IX

e) po rozmowie z uczniem komisja podejmuje decyzję w sprawie podwyższenia lub utrzymania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia

f) z posiedzenia komisja sprawdza protokół, który zawiera:

- skład komisji

- termin powołania

- krótką, rzeczową informację z rozmowy z uczniem

- decyzję komisji z określeniem formy jej podjęcia

- ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia

Protokół stanowi załącznik do arkusza klasyfikacji rocznej.

.          

      VI. Skala ocen

 1. Począwszy od czwartej klasy szkoły ustala się oceny w następującej skali:

-         celujący             -   6

-         bardzo dobry     -   5

-         dobry                 -   4

-         dostateczny       -   3

-         dopuszczający   -   2

-         niedostateczny   -   1

Przyjęta skala dotyczy ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych.

Obowiązujące kryteria procentowe i odpowiadająca im skala ocen ze sprawdzianów wiadomości:

         ocena niedostateczna                      0-30%        

         ocena dopuszczająca                      31-50%      

         ocena dostateczna                          51-71%        

         ocena dobra                                   72-89%      

                 ocena bardzo dobra                        90-100%    

                 zadania dodatkowe ocena celująca    > 95%

Orientacyjne kryteria procentowe i odpowiadająca im skala ze sprawdzianów wiadomości dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzającą trudności w uczeniu się:

ocena niedostateczna        0-22%

ocena dopuszczająca       23-39%

ocena dostateczna          40-56%

ocena dobra                   57-73%

ocena bardzo dobra        74-100%

2. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna i końcoworoczna jest jedną oceną -opisową. Wzór zawiera załącznik systemu. Nauczyciel może stosować własny opis po uzgodnieniu z dyrektorem.

3. Kryteria ogólne oceniania. Ocena powinna być odzwierciedleniem zdolności poszczególnych uczniów i odnosić się do danego ucznia a nie do średniego poziomu klasy.

W klasach I-III ocena powinna uwzględniać poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

Ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych:

-       stopień celujący: osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych w realizowanym programie, sąoryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu

-       stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania

-       stopień dobry: opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w przyszłości

-       stopień dostateczny oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu trudniejszych treści kształcenia z danego przedmiotu w przyszłości

-       stopień dopuszczający oznacza, że opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie jest niewielkie i utrudnia kształcenie w innychdziedzinach edukacji

-       stopień niedostateczny oznacza, że uczeń nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację opanowywania kolejnych treści przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w innych dziedzinach.

4. Szczegółowe kryteria wymagań z poszczególnych przedmiotów oraz wszystkie rozwiązania w zakresie nauczycielskich systemów oceniania po uzgodnieniu w zespołach przedmiotowych, a następnie
po sprawdzeniu przez dyrekcję Szkoły zgodności niniejszym systemem stają się załącznikami systemu oceniania.

VII. Odwołania

 1. W przypadku gdy ocena wystawiona jest niezgodnie z przyjętym   systemem oceniania i rozporządzeniem MEN oraz nie zgadza się z wymaganiem realizowanego programu, uczeń, za pośrednictwem rodziców może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły (w ciągu 2 dni od wystawienia).
 2. Dyrektor powołuje komisję i wyznacza termin egzaminu sprawdzającego przed posiedzeniem klasyfikacyjnym R.P.

VIII. Promocja

 1. W kl. I - III na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem R.P. wychowawca po uzgodnieniu z rodzicami podejmuje decyzję o potrzebie pozostawienia ucznia na drugi rok w tej samej klasie i sporządza notatkę z podpisem rodzica.
 2. Promowanie uczniów klas I-II szkoły podstawowej do klasyprogramowo wyższej w ciągu roku szkolnego może odbywać się na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawców lub na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu zgody rodziców.

Ostateczną decyzję podejmuje rada pedagogiczna w formie uchwały.

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego jeżeli uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, a w przypadku dwóch ocen niedostatecznych i sytuacji wyjątkowej decyzję podejmuje R.P.

Nie dotyczy to klasy programowo najwyższej.

5. Jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego R.P. może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

6. Ustalona ocena niedostateczna klasyfikacyjna lub końcoworoczna może być zamieniona tylko w wyniku egzaminu.

7. W kwietniu uczniowie klas VI-ych uczestniczą obowiązkowo w sprawdzianie przeprowadzonym przez komisję okręgową. Wymagania uwzględniają potwierdzone dysfunkcje.

W przypadkach losowych dyrektor komisji wyznacza dodatkowy termin.

Gdy uczeń nie przystąpi do sprawdzianu do końca września powtarza klasę VI.

8. Egzaminy klasyfikacyjne muszą się odbyć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

IX. Ocena zachowania

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

W terminach dla ocen przedmiotowych wychowawca ustala oceny z zachowania w oparciu o:

a)

samoocenę ucznia

uwagi zapisane w zeszycie spostrzeżeń

uwagi nauczycieli

opinię klasy

b)

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

    

 Skala ocen    

Ustala się następującą skalę ocen śródrocznych i końcoworocznych:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

W kl. I – III ocena zachowania jest opisowa.

Na indywidualną prośbę rodziców wniesioną do dyrekcji wychowawca jest zobowiązany dołączyć

komentarz opisowy:

Cechy ucznia Co powinien doskonalić Co powinien zwalczać
Ciekawość świata    
Otwartość    
Odpowiedzialność    
Rozwaga    
Prawość    
Tolerancja    
Samodzielność    
Rzetelność    

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

Opis sylwetki I etapu:

Absolwent etapu pierwszego

(po trzeciej klasie szkoły podstawowej)

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym.

W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się, umie się zwracać do innych. Formułuje i poszukuje na nie odpowiedzi.

Jest ciekawy świata.

Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

Jest otwarty.

Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

Jest odpowiedzialny.

Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Jest rozważny.

Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

Jest prawy.

Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowanie złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

Opis sylwetki absolwenta II etapu

Absolwent etapu drugiego

(absolwent szkoły podstawowej)

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

Jest ciekawy świata ale też krytyczny.

Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

Jest otwarty.

Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją inne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz realizacji.

Jest odpowiedzialny.

Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest rozważny.

     Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku: modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy.

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny.

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny.

Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

X. Kryteria ocen z zachowania

Skala i zasady ocen z zachowania

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) wprowadza się sześciostopniową skalę ocen z zachowania.
 2. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach 4-6.
 3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 4. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
 5. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 6. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.
 7. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Wychowawca ma również obowiązek uwzględnić arkusz ocen proponowanych przez uczących, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Ocena zachowania ucznia zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.
 8. Ustalenie oceny z zachowania następuje nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną.
 9. Uczeń musi spełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie obniża ocenę na nieodpowiednią lub naganną.
 10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 11. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
 • stosunek do obowiązków szkolnych,
 • kultura osobista,
 • aktywność społeczna,
 • zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby.

12. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

13. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.

ZACHOWANIE WZOROWE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
 • nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku,
 • nie ma żadnych celowych spóźnień.

Kultura osobista:

 • nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
 • jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
 • wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
 • sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 • w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,

zawsze jest przygotowany do lekcji,

wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,

angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,

pilnie uważa na lekcjach,

nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,

nie ma żadnych celowych spóźnień,

może mieć jedną uwagę negatywną w dzienniku i zastosowane środki  zaradcze przyniosły pozytywne rezultaty.

Kultura osobista:

 • nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
 • jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
 • angażuje się w życie klasy,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
 • nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.


ZACHOWANIE DOBRE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
 • jest przygotowany do lekcji,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • uważa na lekcjach,
 • wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
 • nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
 • może mieć trzy uwagi negatywne w dzienniku,
 • może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje.

Kultura osobista:

 • zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
 • nie używa wulgarnych słów,
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE POPRAWNE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),
 • pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
 • posiada do 5 negatywnych uwag
 • ma do 6 godzin nieusprawiedliwionych,
 • może mieć 5-10 celowych spóźnień na lekcje.

Kultura osobista:

 • wykazuje elementarną kulturę osobistą,
 • nie używa wulgaryzmów,
 • czasami nie zmienia obuwia,
 • dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.

Zachowania społeczne:

 • nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
 • wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
 • zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).
 • ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,
 • ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych.

Kultura osobista:

 • przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
 • używa wulgarnych słów,
 • często nie zmienia obuwia,
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • nie nosi stosownego ubioru szkolnego.

Zachowania społeczne:

 • nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
 • w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
 • zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
 • niszczy mienie innych osób i społeczne,
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
 • kłamie, oszukuje,
 • ma negatywny wpływ na innych,
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • są na niego skargi spoza szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • nie dba o własną godność osobistą,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
 • próbuje szkodliwych używek.

ZACHOWANIE NAGANNE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,
 • bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
 • w ciągu semestru ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.

Kultura osobista:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
 • nie zmienia obuwia,
 • wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą.

Zachowania społeczne:

 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,
 • celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
 • kłamie, oszukuje,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
 • jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, oplucie, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
 • komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
 • odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
 • destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
 • celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
 • są na niego skargi spoza szkoły,
 • swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 • demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
 • wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia),
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
 • stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
 • ulega nałogom.

2. Ustalenia końcowe

 • Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia według powyższych kryteriów dwa razy w roku (klasyfikacja śródroczna i roczna)
 • Stwierdzone jednorazowe wagary eliminują możliwość ustalenia dla ucznia oceny bardzo dobrej, a powtórne dobrej
 • Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna w przypadku stwierdzenia stosowania przez niego używek, dopuszczania się fałszerstwa itp.
 • Uczeń, który choć raz dopuścił się czynu rażącego wykraczającego poza powszechnie uznane normy społeczne (np., kradzież, wymuszanie, zniszczenie mienia społecznego oraz inne) otrzymuje ocenę naganną
 • W przypadku oceny nagannej wychowawca informuje o niej pisemnie rodziców ucznia
 • Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
 • Ocena zachowania ustalona przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły jest ostateczna
 • Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z przedmiotów.

§ 9

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwanych dalej „sprawdzianem”.

2. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

3. Sprawdzian w szkołach przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej: „Komisją Centralną”.

4. Uczniowie oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, przystępują do sprawdzianu w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej.

5. W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu w języku mniejszości narodowej w terminie do 20 września danego roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej, niepublicznej poradni specjalistycznej.

7. Opinia, o której mowa w pkt.6 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

8. Opinię, o której mowa w pkt.6 rodzice(prawni opiekunowie) ucznia przekładają dyrektorowi szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony sprawdzian.

9. Uczniowie chorzy lub niesprawni ruchowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich do ich stanu zdrowia.

10. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przekłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

11. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

12. Sprawdzian części pierwszej trwa 80 minut, natomiast drugiej części 45 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami może być przedłużony, nie więcej jednak niż 40 min na część pierwszą i 25 minut na część drugą.

13. Jeżeli sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespoły egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące dla poszczególnych sal, w składzie najmniej trzyosobowym, w tym:

- przewodniczący

- co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

14. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

15. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

16. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

17. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie może korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

18. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

19. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.

20. Wyniki sprawdzianu są wyrażone w procentach i obejmują:

- wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki

- wynik z części drugiej

21. Wynik sprawdzianu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

22. Uczeń (słuchacz) otrzymuje zaświadczenie o szczególnych wynikach sprawdzianu za pośrednictwem szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

23. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

24. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym prze dyrektora komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji Okręgowej.

25. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

26. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu w rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

27. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i w czasie wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.

28. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

29. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt 22 do dnia 31 sierpnia danego roku.

30. Zaświadczenie o którym mowa w pkt 27 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 10

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami.

2. Gospodarkę finansową i materiałową określają odrębne przepisy.

3. Stanowiska administracji i obsługi wykazywane są w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

  § 11

1. Wprowadzane zmiany w statucie szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2. Z wnioskiem o wniesienie zmian do statutu mogą występować:

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Samorząd Uczniowski

- Dyrektor Szkoły