Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

                                                                     Aktualizacja 10.10.2013 r.

Rozdział I

Podstawy prawne

Program wychowawczy opracowany został po dokonaniu analizy:

  1. Rozporządzenia MEN z 15,02.1999r. (Dz.U.2002/51/458, 60/642, z 2003/210/2041, 2006/228/1669) w sprawie podstaw programowych kształcenia ogólnego,
  2. Konstytucja Rzeczpospolitej polskiej 1997r.
  3. Konkordat
  4. Konwencja Praw Dziecka z 20.11.1989r.
  5. Oczekiwań rodziców i uczniów wobec szkoły (diagnozowanie potrzeb)

Dotychczas obowiązujące prawo zobowiązywało szkoły publiczne do realizacji zadań wychowawczych. Było ono zbyt ogólne i nie określało wystarczająco skutecznych instrumentów wykonawczych, aby zapewnić skuteczność i powszechność działań wychowawczych.

Po 1989 roku sytuacja zmieniła się i stale wzrasta zainteresowanie ustawodawców problematyką wychowawczą. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w wielu artykułach zawiera postanowienia, które mniej lub bardziej bezpośrednio odnoszą się do sprawy wychowania.

Art. 48 ust. 1 określa prawo rodziców do wychowania „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

Art. 53 ust. 3: „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

Z tych zapisów jasno wynika, że rodzice mają zagwarantowane prawo do decydującego wpływu na system szkolny, w którym kształcą się ich dzieci.

Art. 72 ust. 1 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek obrony prawa dziecka oraz jego ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Obowiązek ten obejmuje wszelkie władze państwowe, w tym także MEN i szkoły publiczne.

Wiodącym dokumentem w stosunku do wszystkich zapisów dotyczących ochrony praw dziecka jest uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencja Praw Dziecka ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Na Konwencje Praw Dziecka powołuje się również standardowe rozwiązanie prawne polskiej oświaty, jaką jest ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w której art. 1 pkt. 1 zapewnia prawo młodego człowieka do zorganizowanego wsparcia rozumianego jako ”realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do jego wieku i osiągniętego rozwoju”. Art. 4 określa w następujący sposób zadania nauczyciela w kontekście zaspakajania praw ucznia: nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Odpowiednie zapisy Konwencji nakładają na szkołę i nauczycieli obowiązki z konieczności ochrony praw dziecka.

Poniżej zostaną przedstawione oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.

Uczniowie oczekują od szkoły: sprawiedliwego systemu oceniania, wyrozumiałości nauczycieli, wysokich wymagań, ciekawego prowadzenia lekcji, miłej atmosfery, właściwego stosunku nauczycieli do uczniów, adekwatnej oceny ze sprawowania w przypadku zachowania nagannego i nagród za dobre zachowanie, a do szkoły chcą chodzić głównie ze względu na przydatność w życiu uzyskanej w niej wiedzy.

Rodzice oczekują od szkoły: rozwijania samorządności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności uczniów, kształtowania ich umiejętności skutecznego uczenia się oraz poczucia solidarności i chęci udzielania sobie wzajemnie pomocy. W ramach rozwijania kontaktów ze szkołą preferują wywiadówki, wspólne imprezy z nauczycielami i uczniami, indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole, pisemne opinie o postępach dziecka. Uważają też, że nadal powinna istnieć Rada Rodziców jako ich organizacja na terenie szkoły.

Rozdział II

Wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągnięcia,

przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej

 

  1. Wartości ogólne przyjęte przez społeczność Szkoły Podstawowej w Glinojecku

  -  uniwersalne zasady etyki,

  -  dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowaną na dobro, prawdę i piękno,

edukację, uczenie się,

samodzielność i chęć samodoskonalenia się,

dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowaną na dobro, prawdę i piękno,

-   pracę,

wartości moralne,

tolerancję, umiejętność dialogu.


2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków,

ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej,

- przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,

-   podejmowanie szybkich i zdecydowanych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia,

- integrowanie środowiska szkolnego wokół rozwiazywania problemów wychowawczych występujacych w szkole,

- promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań wśród uczniów,

- skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 

3. Zadania nauczyciela-wychowawcy:

- opracowanie na początku roku szkolnego własnego programu wychowawcy dla klasy do wszechstronnego rozwoju ucznia,

- rozwija u uczniów dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

- wzbudza i rozwija wrażliwość estetyczną, moralną oraz indywidualne zdolności twórcze ucznia,

- umacnia wiarę u ucznia we własne siły i zdolności w osiąganiu wartościowych celów,

- kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

- uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i zapewnia mu równe szanse,

- stwarza warunki do indywidualnych i grupowych działań na rzecz innych dzieci,

- stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

- kształtuje świadomość życiową, użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów jak i całej edukacji na danym etapie,

- dostarcza dzieciom okazji do zdobywania wiadomości i umiejętności oraz prawdy o życiu przez poszukiwanie, przeżywanie i odkrywanie,

- kształtuje u uczniów postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,

- stwarza w szkole przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej,

- współpracuje z nauczycielami pracującymi w oddziale, pedagogiem prowadzi dokumentację ucznia,

- tworzenie możliwości aktywnego udziału rodziców w procesie wychowawczym (zmiany w Statucie dotyczące strojów uczniowskich).

 

4. Zadania nauczyciela dyżurującego.

 a)nauczyciel pełni dyżur wg harmonogramu na parterze i piętrze

b)dyżur rozpoczyna o godz. 750 i kończy po zakończeniu zajęć edukacyjnych,

c)nauczyciel dyżurny przebywa w czasie przerw na korytarzu wśród uczniów,

d)nauczyciel dyżurny zwraca uwagę na zachowanie uczniów na korytarzu, w szatni, w sanitariatach,

e)nauczyciel dyżurny ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw,

f)nauczyciel dyżurny rozstrzyga wszystkie sporne sprawy zaistniałe podczas przerw między uczniami,

g)nauczyciel dyżurny nie ma prawa przebywać w pokoju nauczycielskim,

h)nauczyciel dyżurny może opuścić miejsce dyżurowania po zorganizowaniu zastępstwa uzgodnionego z dyrektorem.

 

5. Punktem wyjścia do podejmowania przez szkołę działań wychowawczych jest opis świadomie przez nią kształtowanej sylwetki pierwszego i drugiego etapu kształcenia. Opis ten będzie towarzyszył uczniom, ich rodzicom i nauczycielom w semestralnym i rocznym arkuszu ocen zachowania ucznia, w którym podstawowym elementem staje się uczniowska samoocena, dokonywana w odniesieniu do celu sylwetki absolwenta danego etapu kształcenia.

 

6. Efektem takiego rozwiązania stanie się systematycznie dokonywana refleksja wszystkich zainteresowanych nad prawidłowością przebiegu procesu kształcenia oczekiwanych postaw uczniów.

 

Opis sylwetki I etapu

Absolwent etapu pierwszego

(po trzeciej klasie szkoły podstawowej)

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się, umie zwracać się do innych. Formułuje i poszukuje na nie odpowiedzi.

Jest ciekawy świata.

Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

Jest otwarty.

Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami.

Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenie swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi akceptuje ich odmienność.

Jest odpowiedzialny.

Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Jest rozważny.

Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

Jest prawy.

Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowanie złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

 

Opis sylwetki absolwenta II etapu

Absolwent etapu drugiego

(absolwent szkoły podstawowej)

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

Jest ciekawy świata ale też krytyczny.

Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

Jest otwarty.

Wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją inne sposoby komunikowania się bez trudu, uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz realizacji.

Jest odpowiedzialny.

Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest rozważny.

Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku: modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy.

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny.

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny.

Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

 

7. Oferta zajęć pozalekcyjnych:

-         zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w kl. I-III

-         świetlicowe zajęcia dla uczniów dojeżdżających z kl. I-IV

-         zorganizowanie świetlicy rannej i popołudniowej dla dzieci rodziców pracujących

-         gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w kl. I-III

-         Szkolny Klub Sportowy dla uczniów klas IV-VI

-         korzystanie z księgozbioru biblioteki

-         działalność Samorządu Uczniowskiego w kl. IV-VI

-         zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl. I-III

-         kółko informatyczne

-         język angielski dla uczniów kl. I-III z wykorzystaniem sali komputerowej

-         zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. IV-VI

-         oferty zajęć z aktualnie oferowanych programów dydaktycznych

-         realizacja projektów unijnych

8.Metody: gry i zabawy;

-         dyskusje na forum grupy,

-         scenki rodzajowe,

-         twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,

-         wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,

-         treningi umiejętności

9. Formy

            -  praca w zespołach zadaniowych,

         - praca w grupach,

         -   praca indywidualna.

Rozdział III

Treści wychowawcze określone w programach przedmiotów nauczania i ścieżkach edukacyjnych

 

Lp.

Ścieżka i treść

Tematyka zajęć wychowawczych i zagadnienia

Kto realizuje

Uwagi

 

Edukacja prozdrowotna

1. Czystość, a choroby skóry, brudnych rąk i nóg

- środki czystości

2.  Higiena ubioru

- wpływ tkanin naturalnych i sztucznych na zdrowie człowieka

- ubiór codzienny i odświętny, sportowy i wizytowy

3.  Estetyka i elegancja ciała i ubioru

- sport i ćwiczenia fizyczne

4.  Nauka , praca i wypoczynek

- plan dnia

- sposoby uczenia się i odrabiania lekcji

- pomoc koleżeńska

5. Bezpieczeństwo na drogach, chodnikach, jezdniach

6. Gry i zabawy ruchowe. Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, deskorolkach.

7. Prawidłowe odżywianie organizmu

- jakość żywności

- terminy ważności

8. Obserwowanie własnych pozytywnych i negatywnych emocji

- sytuacje trudne a emocje

- szukanie pomocy

9. Niepełnosprawni, chorzy, starsi – sposoby udzielania im pomocy

10. Nikotyna, alkohol i dopalacze a zdrowie  człowieka

11. Wdrożenie w szkole programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

12. Nabywanie umiejętności odmawiania narkotyków

13. Szkodliwość dopalaczy i środków psychotropowych

 

 

przyroda,

godz. wychowawcza,

wych. fizyczne,

technika,

zajęcia zintegrowane,

 

 

 

 

 

 

w-f

technika

przyroda

Programy:

”Owoce w szkole”

„Mleko dla kl. I-III”

j. polski

godz. wychow.

 

praca na lekcjach wychowawczych

 

 

wg programu „Spójrz inaczej”

-wychowawcy

-prelekcje dla rodziców

- pielęgniarka

 

 
2.

Edukacja ekologiczna

1. Stan środowiska naturalnego a codziennadziałalność człowieka.

2. Cywilizacja i zmiany stylu życia ludzi.

3. Zanieczyszczenie gleb, wód i powietrza.

4. Organizacje międzynarodowe dbające o stan środowiska naturalnego.

5. Ochrona przyrody w Polsce i na świecie

 

historia

przyroda

 

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

 
3.

Edukacja czytelnicza i medialna

1. Książka moim przyjacielem

2. Z wizją w bibliotece

3. Sposoby porozumiewania się

4. Podobieństwa i różnice form przekazu treści prze telewizję, radio, komputer

5. Niebezpieczeństwo w odbiorze fikcji przekazów medialnych

6. Potrzeby i umiejętności komunikowania się - estetyka i treść listu, karty świątecznej, imieninowej, album rodzinny, kronika szk.

7. Teatr w szkole – inscenizacje

 

język polski,

godz. wychowawcza,

zajęcia czytelnicze,

 

informatyka

konkurs – „Bezpieczny           internet”

 
4.

Wychowanie do życia w rodzinie

1. Funkcje i zadanie poszczególnych członków rodziny

- praca rodziców

- obowiązek nauki szkolnej dzieci

- wzajemna pomoc w pokonywaniu różnych problemów

2. Więzy uczuciowe w rodzinie i umiejętność okazywaniasobie wzajemnie w rodzinie

3. Przekaz tradycji w rodzinie – świętowanie

4. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość i odpowiedzialność.

5. Dojrzewanie – zmiany psychiczne i fizyczne

6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, rozmowa

 

godz. wychowawcza

spotkanie z pedagogiem szkolnym

przyroda

 
5.

Edukacja regionalna

1. Drzewo geanologiczne rodziny.

2.Wpływ kultury regionu na zasady życia rodziny.

3. Funkcje szkoły w regionie.

4. Wpływ kultury regionu i możliwości gospodarczych na funkcjonowanie szkoły.

5. Symbole regionu. Pochodzenie nazwy, język, gwara, podania i przysłowia.

6. Skanseny i obiekty muzealne.

7. Władze miasta i organizacje życia mieszkańców.

 

 

historia

godz. wychowawcza

 

  

 - konkursy wiedzy o mieście Glinojeck

 
6.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

1. Uroczystości i święta szkolne.

2. Dbanie o cmentarze i miejsca pamięci narodowej.

3. Historia Mazurka Dąbrowskiego, godła, flagi.

4. Pieśni patriotyczne, regionalne i państwowe.

5. Dokumenty państwowe, urzędy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – znaczenie i wartości.

6. Politycy i żołnierze – ich troska o wolność i bezpieczeństwo kraju.

 

apele

Samorząd szkolny

sztuka

historia

kronika, gazetka szkolna

 
7.

Wyrównywanie wiedzy uczniów i zaburzeń

1. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce

2. Budzenie zainteresowań rodziców specyficznymi trudnościami uczniów w nauce oraz problemem dojrzałości szkolnej

3. Opieka nad uczniami z rodzin patologicznych

-kierowanie uczniów na badania do Poradni Psych.Pedagog.

- tworzenie zespołów nauczycieli danej klasy

- obniżenie wymagań programowych uczniom na podstawie opinii PPP

 
8.

Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych

1. Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązku szkolnego

2. Rozwijanie poczucia obowiązkowości i punktualności

3. Rozliczenie obowiązku szkolnego w stosunku miesięcznym

 

 

 

 

     -systematyczna kontrola obowiązku szkolnego,

     -prowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z uczniami wagarującymi,

     - stosowanie środków zaradczych, np. upomienia dla rodziców,

     -infprmowanie nauczycieli o sytuacji rodzinnej ucznia,

     -informowanie rodziców o zachowaniu i wynikach ucznia w nauce.

 

 
9.

Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów i pedagogizacja rodziców

1. Kształtowanie prawidłowych postaw wobec dzieci

2. Poradnictwo w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i dydaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

     -prowadzenie wywiadów środowiskowych,

     -kierowanie wniosków do sądu w przypadkach zaniedbywania obowiązków rodzicielskich,

     -systematyczne kontakty z kuratorami sądowymi i społecznymi,

     -organizowanie pogadanek dla rodziców, np. „Profilaktyka uzależnień”, „Sekty i grupy nieformalne”,

     - „Higiena pracy umysłowej”

 

 
10.

Przyjęcie nowych uczniów do szkoły

1. Zapoznanie uczniów i rodziców ze statutem szkoły i wymaganiami programowymi.

2. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym i edukacyjnym szkoły

3. Zachęcanie rodziców do współtworzenia wizerunku szkoły i współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie

 

       -ślubowanie klas pierwszych

     -organizowanie spotkań dla rodziców

       -deklaracja rodziców kl. I-III dotycząca odprowadzania dzieci do domu

 

PODSUMOWANIE

 

Wychowanie prawdziwe, pełne, autentyczne nie jest procesem, który można do końca zaplanować, wdrożyć, poddać je kontroli, ocenić jego zgodność z modelem i ogłosić ostateczny efekt w kategoriach niezaprzeczalnego sukcesu lub porażki, gdyż uczeń przejawia aktywność własną, w której może przyjąć lub odrzucić wpływy wychowawcze.

Dlatego zastrzegamy, że program ten będzie ulegał ewolucji w zależności od problemów, jakie występują w czasie jego realizacji.

Mamy nadzieję, że w wyniku działania naszego programu wychowawczego bardziej zintegrujemy środowisko wewnątrz szkolne oraz rodziców i nauczycieli. Spójne cele i działania spowodują wychowanie naszych dzieci na dobrych Polaków, a także dobrych obywateli naszej społeczności regionalnej.

Aktualizacja 10.10.2013 r.

ślubowanie klas pierwszych,