Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

 

Program wychowawczo - profilaktyczny

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ

W GLINOJECKU

WSTĘP

Człowiek jest integralną całością. Z tej koncepcji wynika konieczność ujęcia wychowania i zapobiegania zagrożeniom w rozwoju jako nierozerwalnego ze sobą procesu.

       Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Jednak to rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania, opieki, zapobiegania zachowaniom ryzykownym.

Odpowiednie zapisy Konwencji Praw Dziecka nakładają  na szkołę i nauczycieli obowiązki wynikające z konieczności ochrony praw dziecka. Poniżej zostaną przedstawione oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.

Uczniowie oczekują od szkoły: sprawiedliwego systemu oceniania, wyrozumiałości nauczycieli, stawiania wymagań, ciekawego prowadzenia lekcji, miłej atmosfery, właściwego stosunku nauczycieli do uczniów, adekwatnej oceny ze sprawowania w przypadku zachowania nagannego i nagród za dobre zachowanie, a do szkoły chcą chodzić głównie ze względu na przydatność w życiu uzyskanej w niej wiedzy .

Rodzice oczekują od szkoły: rozwijania samorządności, odpowiedzialności, samodzielności, przedsiębiorczości uczniów, kształtowania ich umiejętności skutecznego uczenia się oraz poczucia solidarności i chęci udzielania sobie wzajemnej pomocy. W ramach rozwijania kontaktów ze szkołą preferują wywiadówki, wspólne imprezy z nauczycielami i uczniami, indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole, pisemne opinie o postępach dziecka.

Rozdział I

PODSTAWY PRAWNE

Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki jest kompetencją Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną art.84.ust.1-3, ust.5 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawa Oświatowego wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli szkoły - art. 4 pkt.24 oraz art.26 ustawy z dn.14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe.

Program wychowawczo – profilaktyczny opracowano w oparciu  następujące dokumenty:

 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Art.72
 • Konwencji Praw Dziecka Art. 3,19,33
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z  dn. 26 października 1982 r.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29 lipca 2005 r.
 • Ustawa o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r (z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, palcówkach.  
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 
 • Szkolne programy nauczania
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku
 • Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
 • Raport  z ewaluacji wewnętrznej z 14. 06. 2017r.

Rozdział II

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie:

-        - ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

-        - wniosków z posiedzeń rad pedagogicznych,

-        - wniosków, uwagi i postulatów rodziców,

-       -  informacji przekazanych przez instytucje i organizacje współpracujące ze szkołą,

-        - obserwacji zachowania uczniów,

-        - analizy frekwencji w dziennikach,

-       -  analizy dokumentacji szkolnej.

Rozdział III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Głównym celem działalności wychowawczej – profilaktycznej  szkoły jest: wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

Zadaniem wychowawczo-profilaktycznym szkoły jest kształtowanie istotnych wartości ludzkiego życia. Aby osiągnąć ten cel koncepcja programu uwzględnia wiele aspektów,    m.in.:

-        - odwołuje się do tradycji szkoły i wzorców wypracowanych przez lata istnienia placówki,

-        - uwzględnia podstawy programowe kształcenia ogólnego,

-        - zwraca szczególną uwagę na potrzeby szkoły, środowiska lokalnego, kształtowania szacunku dla polskiej kultury, otwarcie na wartości kultury europejskiej (skutkiem tych działań mają być uczniowskie postawy prośrodowiskowe, patriotyczne, proeuropejskie),

-        - uwzględnia zagrożenia współczesnego świata, by wskazać możliwości aktywnego przeciwdziałania,

-        - uwzględnia  kształtowanie wszechstronnego rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym,

-        - łączy treści wychowania, nauczania i kształcenia.

 1. Zadania ogólne 

-        - rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów,

-        - kształtowanie samodzielności w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności za siebie
i innych,

-        - rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukiwanie piękna, dobra i prawdy,

-       - przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym (zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności; w duchu tolerancji),

-       - stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy,

-       - wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców,

-        - integracja z lokalnym środowiskiem społecznym,

-       -  wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia,

-       - dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki,

-        - systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów, w szczególności zachowań ryzykownych,

-        - wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw,

-       -  wpajanie zasad kulturalnego zachowania,

-        - prowadzenie profilaktyki uzależnień,

-        - promowanie zdrowego stylu życia,

-        -  utrwalanie postaw zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.

 1. Zadania szczegółowe

-       -  współpraca z rodzicami, wsparcie w wychowaniu dzieci poprzez prelekcje, szkolenia, warsztaty (szczególnie dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży),

-        - dbanie o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy,

-        - wychowywanie w duchu tolerancji wobec inności, kształtowanie zasad moralnych, demokracji i sprawiedliwości społecznej,

-        - kształtowanie dbałości o sprawność fizyczną uczniów,

-        - umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie,

-       -  rozpoznawanie specjalnych potrzeby edukacyjnych uczniów i zaspakajanie ich poprzez   zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do  indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,

-        - zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom poprzez działalność profilaktyczną,

-        - zapewnienie wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwego, życzliwego, uwzględniającego możliwości dziecka traktowania,

-       -  przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie,

-       - zapewnienie uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,

-       -  promowanie zdrowego stylu życia, higieny osobistej i świadomości ekologicznej,

-       -  budowanie pozytywnej relacji z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami i organizacjami społecznymi,

-        - wzmocnienie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami,

-        - pomoc uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce,

-        - dbanie o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu,

-        - tworzenie warunków do twórczej pracy nauczycieli i uczniów,

-        - pomaganie uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia,

-       -  organizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie,

-        - doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,

-        - budowanie prawidłowej samooceny i wiarę we własne możliwości,

-        - rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii,

-       -  kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

-       -  rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

-        - mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i całej nauki szkolnej,

-       - stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych,

-     - poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia pozytywnych celów życiowych i wartości ważnych dla  odnalezienia własnego miejsca w świecie,

-    - uczyli szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

-       -  przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów według hierarchii wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

-     - kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych, rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole jedność nauczycieli i uczniów.

Rozdział IV

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 1. Absolwent etapu pierwszego

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane z komunikowaniem się, umie zwracać się do innych. Formułuje i poszukuje na nie odpowiedzi.

Jest ciekawy świata.

Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

Jest otwarty.

Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami.

Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenie swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi akceptuje ich odmienność.

Jest odpowiedzialny.

Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Jest rozważny.

Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

Jest prawy.

Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowanie złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

2.  Absolwent etapu drugiego  - absolwent szkoły podstawowej

     Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

Jest ciekawy świata ale też krytyczny.

Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

Jest otwarty.

Wykorzystuje możliwości jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją inne sposoby komunikowania się bez trudu, uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz realizacji.

Jest odpowiedzialny.

Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest rozważny.

Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku: modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy.

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny.

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny.

Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.

Rozdział V

PLANY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w kl. I-III
Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
Cel 1.  Propagowanie zdrowego stylu życia

Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Promocja zdrowego odżywiania.

Zaznajomienie z zagrożeniami zdrowia człowieka, kształtowanie prawidłowych reakcji na te zagrożenia.

Realizacja zagadnień dotyczących higieny ciała oraz ubioru .Zachęcanie uczniów do dbałości o higienę.

Realizacja treści dotyczących zdrowia. Zwrócenie uwagi uczniów na kwestię zdrowego i niezdrowego stylu życia. Udział w zajęciach gimnastycznych.

Zaspokojenie potrzeby zabawy i rekreacji poprzez gry i zabawy ruchowe. Zachęcanie do czynnego wypoczynku.

Programy: „Owoce w szkole” i „Mleko dla kl. I – III”. Picie mleka.

W miarę potrzeb prowadzenie kampanii prozdrowotnych i informacyjnych. Przekazanie treści na temat bakterii  i wirusów powodujących zachorowania. Przestrzeganie przed samodzielnym braniem leków.  

Wyrabianie umiejętności rozpoznawania  substancji zagrażających zdrowiu  (nazwanie ich i określenie negatywnych skutków).

Wychowawca Pedagog, Pielęgniarka szkolna

(podmiot wspierający - Agencja Rynku Rolnego)

Cel 2.  Kształtowanie u uczniów odpowiedzialności

Kształtowanie bezpiecznych postaw  w szkole i domu, drodze do szkoły.

Reagowanie na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia.

Kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznajomych, również poznanych w sieci.

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych.

Realizacja zagadnień  z zakresu bezpieczeństwa w szkole i w domu.  Bezpieczeństwo na drogach, jezdniach, chodnikach.  Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, deskorolkach.

Sytuacje niebezpieczne, sposoby reagowania. Zapoznanie uczniów  z numerami alarmowymi.

Przestrzeganie  przed niebezpieczeństwami  mogącymi  zagrozić ze strony nieznanych osób.

Treści programowe w kl. III.

Pogadanki z wychowawcą, filmy.

Spotkania z przedstawicielem policji.

 

Wychowawca

Pedagog

Policja

Specjaliści

Cel 3.  Wspieranie rozwoju społecznego

Przyjęcie nowych uczniów do szkoły

Budowanie pozytywnych  relacji z rówieśnikami oraz personelem szkoły.   

Wdrażanie  do życia  w klasie i szkole

Wpajanie wartości patriotycznych i obywatelskich

Rozpoznawanie                         i nazywanie uczuć. Emocje w różnych sytuacjach.  

Budowanie pozytywnej samooceny

Rozwijanie umiejętności asertywnych.

Kształtowanie właściwych postaw wobec osób odmiennych od nas.

Ślubowanie klas pierwszych. 

Wzajemne poznanie się dzieci w klasie             Autoprezentacja każdego dziecka. Gry i zabawy integrujące zespół. Ustalenie regulaminu klasy (nagrody, kary, stosowanie zwrotów grzecznościowych). Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad.

Uczenie reagowania na niepożądane zachowanie innych: agresję słowną, fizyczną, przemoc. 

Pomocy koleżeńska. 

Kształtowanie właściwej postawy wobec osób dorosłych oraz personelu szkoły.

     

Zapoznanie się z układem poszczególnych pomieszczeń w szkole.

Dbałość o estetykę klasy, znajdujące się w niej sprzęty.

Zapoznanie uczniów  z wybranymi treściami statutu szkoły. Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad ustalonych  w statucie szkoły

Wybory do samorządu klasowego.    

Treści programowe na temat uroczystości państwowych, symboli narodowych.

Udział w uroczystościach pństwowych i szkolnych. Udział uczniów w wydarzeniach kulturalnych.

Odgrywanie scenek. Rozróżnianie uczuć przeżywanych przez innych, również za pomocą mimiki i gestów. Próba zwrócenia uwagi dzieci na emocje i uczucia rówieśników.

Empatia w relacjach z innymi ludźmi.     

Umacnianie więzi rodzinnych. Organizacja uroczystości: Dzień Babci i Dziadka

Dzień Matki.

„Jesteśmy zazdrośni” Poznanie słowa zazdrość. Trening radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

     

Warsztaty na poruszające tematykę empatii wobec innych osób - „Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku".

Wskazywanie mocnych stron, wyszukiwanie talentów. Wdrażanie uczniów do rozmów na temat swoich sukcesów, dzielenie się przeżyciami z rówieśnikami.

Rozmowy na temat zainteresowań, sposobów spędzania czasu wolnego. Kształtowanie odpowiedzialności na swoje błędy. 

Realizacja wybranych elementów z programu wych.-prof. „Spójrz inaczej”.  

Realizacja treści „Czy umiemy odmawiać”  Wyjaśnienie uczniom na czym polega zachowanie asertywne. Omawianie przykładowych sytuacji, które mogą być postrzegane jako trudne. Wyrabianie umiejętności mówienia „nie” w różnego typu sytuacjach. 

 

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów klasowych bez agresji słownej i fizycznej.    

Ćwiczenia poprawiające komunikację wśród uczniów.

Nauka tolerancji i akceptacji wobec odmienności. Dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy ludźmi. Zwrócenie uwagi uczniów na osoby niepełnosprawne oraz innego koloru skóry.

Dyrekcja Wychowawca   Nauczyciele, Pedagog

(podmiot wspierający

M-GOK w Glinojecku)  

Pedagog

         

 

 

PLAN DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

W KL. IV – VII, II-III GIMNAZJUM

Cel 1. Kształtowanie dojrzałości fizycznej
Cele szczegółowe Zadania do realizacji Formy realizacji Adresaci Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Propagowanie zdrowego stylu życia.

Promowanie aktywności fizycznej wśród uczniów.        

- czynny udział w zajęciach wych.- fiz., zajęciach SKS, zawodach sportowych, organizowanie imprez sportowych,

- realizacja programu „Trzymaj formę”,

- działalność koła promującego zdrowie,

- wybrane elem. zajęć z biologii,

- pogadanki i rozmowy z uczniami,

- gazetki ścienne, 

- współpraca z klubem sportowym „KRYSZTAŁ”,

- udział uczniów w konkursach szkolnych oraz organizowanych przez PSSE w Ciechanowie,

kl. IV – VII

kl. gim. 

cały rok szkolny

nauczyciele               wych.-fiz.,

nauczyciel biologii,

KPZ

pielęgniarka szkolna

Wdrażanie uczniów do troski  o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny. 

- prelekcje, filmy,

- zajęcia na godzinach wychowawczych,

- zajęcia wychowania do życia  w rodzinie,

- pogadanki, prelekcje, warsztaty,

- fluoryzacja

kl. IV –VI

kl. gim.

cały rok

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna

nauczyciele

biologii, wych.-fiz.

zaproszeni goście

pedagog

Zapobieganie chorobom zakaźnym, upowszechnianie inf. na temat grypy.

Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Higieny pracy umysłowej.  

- szczepienia ochronne

- profilaktyczne badania lekarskie, badania

  przesiewowe,

- zajęcia realizowane przez p. pielęgniarkę:  

„Zapobieganie przeziębieniom i grypie”

„Uwaga na kleszcze”

„Pierwszy dzwonek” 

„Jak dbać o zdrowie w okresie dojrzewania”

„Zdrowe piersi są OK.”

- zajęcia z pedagogiem, specjalistami z PPP,

  gazetka ścienna, ulotki, broszury   

kl. IV – VII

kl. gim.

dziewczęta kl. VII i gimnazjum

zgodnie z planem pracy medycyny szkolnej),

lekarz

pielęgniarka szkolna,

wychowawcy

pedagog, nauczyciele, nauczyciel biologii,

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych,

uświadamianie konsekwencji zaburzeń odżywiania. 

- realizacja programu „Trzymaj formę”,

- projekcje filmów, prezentacje,

- pogadanki,

- kampania „Stop energetykom”,

- kąciki zdrowej żywności,

- działalność KPZ 

- programy: Owoce i warzywa w szkole,

  Mleko w szkole,

- gazetki ścienne,

- elem. programu „Spójrz inaczej”

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok szkolny

pielęgniarka,

nauczyciel biologii,

nauczyciele,

pedagog ,

wychowawcy 

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu

- wybrane treści z przedmiotów

- pogadanki,

- prelekcje,

- warsztaty,  

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok szkolny

pielęgniarka,

nauczyciel biologii,

nauczyciele,

pedagog ,

wychowawcy 

Cel 2.  Kształtowanie dojrzałości psychicznej
1.Rozwijanie troski o bezpieczeństwo własne i innych Budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

- pogadanki o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do

  szkoły,  podczas wypoczynku letniego

  i zimowego, 

- konkursy plastyczne na temat bezpieczeństwa,

- próbna ewakuacja,

- pogadanki ze strażakami nt. zagrożeń

  pożarowych, ratownictwa drogowego i

  medycznego, ochrony przyrody i ludności,

- udział gimnazjalistów w OTWP  

  (Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

  Pożarniczej),

- realizacja zagadnień dotyczącej pierwszej

  pomocy,

- monitoring wizyjny,

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok szkolny

dyrekcja,

nauczyciel techniki

nauczyciele,

nauczyciel EDB

wychowawcy,

pedagog 

OSP Glinojeck,    

2. Kształtowanie właściwej postawy wobec używek oraz  substancji psychoaktywnych

(narkotyków, „dopalaczy”), leków.    

Zapoznanie uczniów                          z prawnymi, zdrowotnymi, moralnymi                         i społecznymi konsekwencjami wynikającymi z zażywania środków psychoaktywnych,

Dostarczanie informacji o mechanizmach i następstwach wczesnego spożywania  alkoholu i palenia papierosów

Promowanie wśród uczniów profilaktyki rówieśniczej

- zajęcia prowadzone przez pedagoga                       

  i wychowawców,

- pogadanki i dyskusje na godzinach

  wychowawczych, 

- prelekcje, warsztaty,

- współpraca z instytucjami wspierającymi

  działalność wychowawczą szkoły,

- profilaktyka realizowana podczas obchodów

  Dnia Patrona,

- gazetki o tematyce profilaktycznej,

- włączenie uczniów w obchody

  Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki                      

  (1 czerwca)

- filmy,

- scenki,

- konkursy plastyczne

- prezentowanie tablic informacyjnych na 

  temat szkodliwości środków  

  uzależniających,

- warsztaty na temat konsekwencji

  wynikających z przyjmowania substancji

  psychoaktywnych,

- propagowanie programu Komendy Głównej

  Policji „Profilaktyka a Ty”,

- rozwój profilaktyki rówieśniczej poprzez

  funkcjonowanie PatPortu „KOTAN”,

- strona PaT na portalu społecznościowym

  „PaT Glinojeck”,

- obchody Ogólnopolskiego Głosu

  Profilaktyki  

kl. IV – VII

kl. gim.

kl. VI-VII

kl. gim.

kl. VI – VII

kl. gim.

cały rok

październik

2017

cały rok szkolny

wychowawcy, pielęgniarka,

nauczyciel biologii,

nauczyciele,

pedagog, zaproszeni specjaliści: Policja, pracownik PPP  

GKRPA

pedagog  

kl. VI - VII i gim.,

członkowie PaTPORTU  „KOTAN”

3.Wykształcenie, właściwej postawy wobec nowoczesnych  technologii

informacyjnych,

komunikacyjnych.       

Uświadomienie uczniom                         ryzykownych zachowań związanych z użytkowaniem cyberprzestrzeni –

(cyberprzemoc,

fonoholiz, hejt) 

- prezentacja filmów profilaktycznych;

- warsztaty na temat bezpiecznego  

  korzystania  z Internetu,

- filmy,

- pogadanki,

- zajęcia prowadzone przez pedagoga,

  wychowawców,

- prowadzenie rozmów indywidualnych                

  z uczniami i rodzicami

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok

I sem.

pedagog, wychowawcy, nauczyciel informatyki,

zaproszeni specjaliści

4.Minimalizowanie negatywnych zjawisk                          w środowisku szkolnym.

Nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami jako sposób na zapobieganie agresji i przemocy w szkole

Przeciwdziałanie

niedostosowaniu społecznemu

Zapobieganie

nieusp. absencji

- zajęcia na godzinach wychowawczych,

- pogadanki,

- filmy edukacyjne,

- warsztaty,

- zajęcia z pedagogiem,

- zapoznanie uczniów z normami i zasadami

  obowiązującymi w szkole,

- pogadanki w klasach na temat

  odpowiedzialności karnej nieletnich.

- indywidualne rozmowy z uczniami,

  rodzicami,

- spotkania rodziców, wychowawcy                         

  i pedagoga,

- prelekcje zaproszonych gości (Policja,

  Kurator sądowy),

- współpraca z UMiG w sprawie

  egzekwowania obowiązku szkolnego, 

- wyciąganie konsekwencji z negatywnwgo

  zachowania

- rozmowy indywidualne w celu budowania  

  pozytywnej motywacji do uczęszczania na

  zajęcia,

- diagnoza przyczyn nieobecności (ankieta

  przeprowadzona wśród uczniów,

  nauczycieli, rodziców)

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok

dyrekcja,

pedagog, wychowawcy, nauczyciele

zaproszeni specjaliści

Uświadomienie uczniom konsekwencji wczesnej inicjacji seksualnej i wczesnego macierzyństwa.

- wychowanie do życia w rodzinie,

- pogadanki na godzinach wychowawczych,

- filmy edukacyjne,   

kl. VII – VIII

kl. gim.

zgodnie                z planem WDŻWR

nauczyciel WDŻWR,

pielęgniarka

Monitorowanie sytuacji w szkole ukierunkowane na identyfikowanie zagrożeń

oraz podejmowanie

adekwatnych środków zaradczych 

- wszystkie momenty wychowawcze,

- badanie ankietowe przeprowadzone wśród

  uczniów, nauczycieli, rodziców,

- sygnały ze środowiska lokalnego,

- informacje od uczniów, nauczycieli,

  wychowawców

- podejmowanie środków zaradczych na 

  poziomie szkoły,

- włączanie w pomoc instytucje spierające             ( w miarę potrzeb)     

uczniowie,

rodzice,

nauczyciele 

cały rok szkolny

dyrekcja

pedagog,

wychowawcy,

nauczyciele  

Cel 3.  Kształtowanie rozwoju społecznego
1.Właściwe funkcjonowanie w różnych rolach społecznych.    Budowanie dobrej atmosfery                    w zespole klasowym

- zawarcie kontraktu między wychowawcą            

  a zespołem klasowym,

- ustalenie praw i obowiązków uczniów                  

  w zespole klasowym,

- praca wychowawcza,

- powierzanie uczniom zadań wymagających

  współpracy,

- warsztaty,

- zajęcia z pedagogiem,

- trening interpersonalny, 

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania

  konfliktów,

- rozwijanie umiejętności podejmowania

  właściwych decyzji i wyborów,

- imprezy integracyjne, szkolne, klasowe,

- wycieczki, rajdy rowerowe, uroczystości 

  klasowe i szkolne,  

kl. VII – VIII

kl. gim.

cały rok szkolny

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

  

Rozwijanie świadomości na temat roli i wartości rodziny w życiu człowieka

- udział i współpraca rodziców w imprezach

  klasowych i szkolnych, 

- zajęcia w WDŻWR,

- pogadanki,

- spotkania z rodzicami,

- tworzenie drzewa genealogicznego,

kl. VII – VIII

kl. gim.

cały rok szkolny

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

nauczyciel WDŻWR, nauczyciel religii

2.Rozwój umiejętności społecznych.

Kształtowanie wśród uczniów postawy asertywnej

Nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz właściwej komunikacji z rówieśnikami.

Kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych;

- trening interpersonalny, 

- realizacja zajęć z programu wych.- prof. „Spójrz inaczej” ,

- warsztaty realizowane przez specjalistów:

„Jak mogę sobie poradzić z presją i manipulacją?”,

- zajęcia na godzinach wychowawczych,

- ćwiczenia w grupach,

- warsztaty „Mam  problem – co robić?” Czyli o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i unikaniu ryzykownych zachowań,

kl. VII – VIII

kl. gim.

kl. gim.

cały rok szkolny

II sem.

I sem.

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog,

pracownik PPP

Budowanie pozytywnej samooceny

- stworzenie  możliwości przeżycia sukcesu,

- powierzanie ról możliwych do spełnienia,

- angażowanie w zadania na szczeblu klasy              

  i szkoły  

kl. IV- VII cały rok szkolny

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog

Cel 4.  Rozwój sfery duchowej

1.Kształtowanie więzi z krajem oraz poczucia przynależności do „małej ojczyzny”.

Wychowanie                w duchu patriotyzmu

Kształtowanie postaw obywatelskich.

Wpajanie szacunku  dla dziedzictwa narodowego oraz dziedzictwa regionu.

- organizowanie uroczystości szkolnych                 

  z okazji rocznic i świąt państwowych;

- rozwijanie miłości do ojczyzny poprzez

  znajomość historii,  języka polskiego,

- poznawanie sylwetek wielkich Polaków,

- wycieczki krajoznawcze,

- opieka uczniów nad „dębem pamięci”,

- dbanie o cmentarze i miejsca pamięci

  narodowej,

- organizowanie wycieczek krajowych oraz

  po najbliższej okolicy,

- udział konkursach o regionie,

- udział w kulturalnym życiu gminy

kl. IV-VII

kl. gim.

cały rok szkolny

nauczyciele historii, języka polskiego,

wychowawcy,

(podmiot wspierający

M-GOK w Glinojecku

MCKiSZ

Ciechanów)

Przygotowanie do życia

w społeczeństwie                        

- rozwijanie samorządności poprzez wybory

  do samorządu klasowego i szkolnego,

- wybory opiekuna samorządu,

- organizowanie imprez i uroczystości

  szkolnych umożliwiających twórczą

  aktywność na terenie klasy i szkoły. 

kl. IV- VII

kl. gim.

wrzesień

cały rok szkolny

dyrekcja,

wychowawcy,

nauczyciele,

opiekun samorządu uczniowskiego

2.Kształtowanie tożsamości europejskiej.

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych                     i zapobieganie wszelkiej dyskryminacji

- pogadanki na godz. wychowawczych,

- indywidualne rozmowy  z uczniami,

- treści programowe z wybranych

  przedmiotów,

- koło europejskie

kl. IV – VII oraz klasy gimnazjalne cały rok szkolny

nauczyciele,

wychowawcy,

pedagog

3.Wychowanie w duchu wartości. Kształtowanie cech takich jak: prawdomówność, rzetelność, pracowitość, odpowiedzialność, wytrwałość, dbałość o dobro własne i wspólne

- praca wychowawcza,

- pogadanki, prelekcje,

- modelowanie zachowania  

kl. IV – VII oraz klasy gimnazjalne cały rok szkolny dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni, pedagog 

Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza niepełnosprawnych

starszych

- akcje charytatywne,

- wolontariat,

- pomoc koleżeńska,

- współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną,

- podejmowanie działań na rzecz lokalnej

  społeczności,

- modelowanie zachowania,

- niesienie doraźnej pomocy osobom

  potrzebującym,

- rozmowy indywidualne z uczniami,

- prelekcje, spotkania ukazujące pozytywne

  wzorce osobowe,

- współpraca z M-GOPS,

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok szkolny dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni, pedagog 
4.Wspieranie ucznia w rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych możliwości   Rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych  uczniów i zaspokajani ich,              ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych

- organizowanie pomocy

  psychologiczno-pedagogicznej, 

- dostosowanej wymagań edukacyjnych                 

  do indywidualnych możliwości,

  psychofizycznych uczniów,

- pomoc  w postaci  zajęć (ZDW, ZKK,   

  rewalidacyjnych, logopedycznych) i innych

  form pomocy   

uczniowie, rodzice, nauczyciele cały rok szkolny

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog,

nauczyciele,

instytucje wspierające szkołę

(PPP )

Kształtowanie pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych, samokształcenia,

zdobywania wiedzy i umiejętności 

- praca wychowawcza,

- warsztaty,

- pogadanki z pedagogiem,

- indywidualne rozmowy z wychowawcą lub  

   pedagogiem  

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok szkolny

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog,

nauczyciele

instytucje wspierające szkołę

(PPP )

Rozwój zainteresowań uczniów

- zajęcia  pozalekcyjne rozwijających zainteresowania uczniów,

- koła przedmiotowe, 

- udział w konkursach przedmiotowych,

- konkursach muzycznych,

- wycieczki, 

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok szkolny

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog,

nauczyciele

(podmioty współodpowiedz.

M-GOK, MCKiSZ w Ciechanowie

Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu

Nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania,  

- zajęcia w ramach doradztwa zawodowego,

- zajęcia prowadzone przez PPP,

- wycieczki,

- dni otwarte,

- prezentacje szkół średnich,

- konkursy recytatorskie,

- wszystkie momenty wychowawcze,

- pogadanki,

- filmy,

- wieczorki poetyckie

- uczestnictwo w spektaklach teatralnych,

wydarzeniach kulturalnych (kino, koncerty, spotkania ze sztuką organizowanych w szkole, M-GOK w Glinojecku i nie tylko )

kl. IV – VII

kl. gim.

kl. IV – VII

kl. gim.

zgodnie              z planem pracy

cały rok szkolny

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog 

nauczyciele                         j. polskiego

wychowawcy, nauczyciele,

pedagog, nauczyciele zajęć artystycznych,  

Rozwijanie zainteresowań czytelnictwem

- akcje czytelnicze,

- zajęcia j. polskiego,

- zajęcia czytelnicze,

kl. IV – VII

kl. gim.

cały rok szkolny

nauczyciel bibliotekarz,

nauczyciel

j. polskiego

Formy realizacji poszczególnych zadań dostosowane zostaną do możliwości psychofizycznych uczniów.

               

  

                        Rozdział VI

ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu wychowawczo - profilaktycznego są:

 • Wszyscy uczniowie szkoły
 • Nauczyciele
 • Dyrektor szkoły i jego zastępcy
 • Rodzice
 • Pracownicy obsługi

Rozdział VII

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

      W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu, szkoła aktywnie współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) w realizacji wspólnych celów wychowawczo-profilaktycznych.

Szkoła w ramach współpracy z rodzicami:

- organizuje zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne,

- oprócz stałych spotkań, zapewnia każdemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi)

- możliwości uzyskania informacji w trakcie indywidualnych spotkań z wychowawcą, nauczycielami,

- oferuje pomoc w postaci konsultacji z pedagogiem szkolny,

- udostępnia informacje o miejscach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz instytucjach wspierających rodziców w procesie wychowania,

- organizuje na terenie szkoły prelekcje w celu doskonalenia kompetencji,

- wychowawczych rodziców.

                            Rozdział VIII

OFERTA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

         Zajęcia pozalekcyjne umożliwiają uczniom rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Zajęcia proponowane przez szkołę stwarzają możliwość wartościowego spędzania wolnego czasu oraz zaspokajają bardzo ważne potrzeby emocjonalne uczniów:  budowanie pozytywnej samooceny, przeżycie sukcesu, przynależności do grupy i satysfakcji życiowej.

  W roku szkolnym 2017/2018 w szkole funkcjonują  następujące koła zainteresowań;

- koło matematyczne,

- koło polonistyczne,

- koło plastyczne,

- koło europejskie,

- koło dziennikarskie,

- koło ekologiczne,

- koło promujące zdrowie,

- koło turystyczno-krajoznawcze,

- SKS,

- chór.      

     W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowie korzystają z oferty pomocowej w postaci:

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

- zajęć rewalidacyjnych,

- zajęć logopedycznych,

- zajęć z doradztwa zawodowego,

- warsztatów ze specjalistami,

- konsultacji z pedagogiem. 

     

Rozdział IX

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI

        Środowisko odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Właściwej realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego sprzyjać będzie współpraca z następującymi instytucjami:

1. Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

2. M-GOPS w Glinojecku

3. PPP w Ciechanowie

4. Sądem Rejonowym w Ciechanowie (Wydział III Rodzinny i Nieletnich)  

5. Policją w Glinojecku

6. OSP w Glinojecku

7. M- GOK w Glinojecku

8. GKRPA w Glinojecku

9. Gminnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.    

PODSUMOWANIE

Wychowanie prawdziwe, pełne, autentyczne nie jest procesem, który można do końca zaplanować, wdrożyć, poddać je kontroli, ocenić jego zgodność z modelem i ogłosić ostateczny efekt w kategoriach niezaprzeczalnego sukcesu lub porażki, gdyż uczeń przejawia aktywność własną, w której może przyjąć lub odrzucić wpływy wychowawcze.

Dlatego zastrzegamy, że program ten będzie ulegał ewolucji w zależności od problemów, jakie występują w czasie jego realizacji.

Mamy nadzieję, że w wyniku działania naszego programu wychowawczo-profilaktycznego bardziej zintegrujemy środowisko wewnątrzszkolne oraz rodziców i nauczycieli. Spójne cele i działania spowodują wychowanie naszych dzieci na dobrych Polaków, a także dobrych obywateli naszej społeczności regionalnej.