Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Program profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I.   Podstawy prawne

     Obowiązek tworzenia programów profilaktycznych szkoły zapisany jest
w dwóch aktach prawnych. Są to:

-                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96)

-                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458).

Oba rozporządzenia weszły w życie 1 września 2002 r. i od tej chwili program profilaktyczny stał się obowiązkowy.

Zmianie podlegać będzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

W ramowych statutach szkół stanowiących załączniki do rozporządzenia,
część dotyczącą zadań nauczycieli oraz innych pracowników należy rozszerzyć
o zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.


II   Analiza wyników diagnozy środowiska

Anonimowym badaniem ankietowym objęci byli:

 1. rodzice dzieci klas VI-ych (ze względu na najdłuższy w latach kontakt ze szkołą);
 2. nauczyciele i wychowawcy kl. I-VI;
 3. policja.

Ad. 1 i 3. Na ankietę odpowiedziało 39 rodziców. Pierwsze pytanie dotyczyło oczekiwanej pomocy od nauczycieli. Spośród badanej grupy odpowiedziało tu twierdząco 20 rodziców, czyli 51 % badanych. Rodzice oczekują pomocy od nauczycieli w zakresie:

-       motywowania uczniów do nauki;

-       indywidualnego podejścia do uczniów;

-       wzbogacenie repertuaru zajęć pozalekcyjnych;

-       pomocy w nauce;

-       dobrego wytłumaczenia omawianego tematu;

-       dopilnowania, aby uczniowie zaznaczali pracę domową;

-       sprawiedliwego oceniania uczniów;

-       zwiększenia dyscypliny wśród uczniów (większego stosowania kar);

-       wychowania

-       wyjaśnienia problemu lenistwa wśród uczniów;

-       rozwiązywania problemu agresji;

-       zacieśniania współpracy nauczycieli i rodziców.

Kolejne pytanie dotyczyło dostrzegania przez rodziców zagrożeń dla zdrowia
i bezpiecznego, spokojnego życia.

 Tak – odpowiedziało 13 rodziców.

Nie – odpowiedziało 26 rodziców.

 Pierwsza grupa wymieniła tu następujące zagrożenia:

-                     palenie papierosów, picie alkoholu., obawa o dostęp do narkotyków (taką samą odpowiedź przekazano z policji);

-                     agresja (bicie młodszych, wymuszanie pieniędzy, wulgaryzmy, dewastacja mienia publicznego)

-                     brak kontroli dzieci z rodzin patologicznych;

-                     bezkarność złego zachowania uczniów;

-                     wychodzenie poza teren szkoły (położenie budynku przy ruchliwej jezdni).

Następne pytanie dotyczyło wskazania problematyki do omówienia na lekcjach wychowawczych. Uzyskano odpowiedzi:

-                     profilaktyka uzależnień;

-                     szkody spowodowane nadmiernym oglądaniem telewizji;

-                     kultura zachowania;

-                     problemy uczniów → budowanie dojrzałej osobowości (tematyka powinna wypływać także od dzieci);

-                     integracja grupy klasowej;

-                     mądre gospodarowanie czasem wolnym (późne powroty do domu);

-                     przygotowanie uczniów do dobrego startu w gimnazjum;

-                     motywowanie do nauki;

-                     bezpieczeństwo na drogach;

-                     problemy dojrzewania;

-                     szeroko rozumiana ochrona środowiska;

-                     zajęcia wychowawcze nie mogą być zastępowane edukacją z innych przedmiotów.

Kolejne pytanie dotyczyło proponowanej tematyki na zebraniach z rodzicami.
Będą to:

-                     postępy w nauce, oceny;

-                     jak pomóc dziecku w nauce;

-                     problem kar i nagród w wychowaniu;

-                     zachowanie uczniów;

-                     indywidualne rozmowy o problemach uczniów;

-                     problemy grupy klasowej (atmosfera panująca w klasie);

-                     znaczenie współpracy z PPP;

-                     rozwój psychiczny dzieci;

-                     organizacja imprez i wycieczek szkolnych;

-                     nieobecności na lekcjach;

-                     na pierwszym zebraniu z rodzicami zapoznanie rodziców z tematyką wychowawczą i profilaktyczną oraz wpływem na kształtowanie postaw uczniów.

Ostatnie pytanie dotyczyło podania sposobów wspierania rodziców przez szkołę.

Respondenci odpowiedzieli:

-                     wspólne wypracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;

-                     zwiększenie ilości spotkań z rodzicami (partnerstwo wzajemnych odnoszeń), korespondencyjne przekazywanie informacji o uczniach;

-                     motywowanie uczniów do nauki;

-                     wzmocnić działania dyscyplinujące uczniów;

-                     organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami;

-                     wpajać zasadę dobrego wychowania;

-                     organizować pogadanki z pedagogiem szkolnym;

-                     szybko informować rodziców o zachowaniu dziecka i podejmować skuteczne działania.

Ad. 2. Na ankietę odpowiedziało 24 nauczycieli kl. I-VI.

Pierwsze pytanie dotyczyło najczęściej spotykanego zachowania, które budzi niepokój nauczycieli.

Uzyskane odpowiedzi:

  a) w trakcie lekcji:

-                     dokuczanie;

-                     agresja (kopanie, rozmowy);

-                     brak koncentracji uwagi → zainteresowania;

-                     brak kultury osobistej;

-                     nadpobudliwość psychoruchowa;

-                     lenistwo (brak pracy domowej);

-                     brak motywacji do nauki;

-                     trudności z kontrolą emocji.

   b) w trakcie przerw:

-                     agresja (biegi po korytarzu, krzyki, hałas, popychanie, szarpanie, wulgaryzmy)

-                     siadanie na parapetach;

-                     zaśmiecanie korytarzy;

  c)  poza szkołą;

-                     brak szacunku dla nauczycieli;

-                     kontakty ze starszymi grupami nieformalnymi;

-                     przemoc, agresja;

-                     palenie papierosów, picie piwa;

-                     brak pozytywnych zainteresowań;

-                     niszczenie mienia społecznego;

-                     brak kontroli czasu wolnego ze strony rodziców.

Następne pytanie dotyczyło zachowania uczniów, z którymi nauczyciel
nie potrafi sobie poradzić. 13 nauczycieli nie udzieliło odpowiedzi. Sądzić należy, że ta grupa posiada wysokie zaufanie do własnych umiejętności pedagogicznych. 11 nauczycieli odpowiada, że ma trudności z poradzeniem sobie z:

-                     przemocą i agresją;

-                     paleniem papierosów przez uczniów;

-                     nadmiernymi oczekiwaniami niektórych rodziców wobec własnych dzieci;

-                     brakiem pracy domowej wynikającej z niedostatecznej pomocy ze strony rodziców;

-                     nadpobudliwością ruchową;

-                     rozproszoną uwagą.

Grono nauczycielskie wymieniło problemy, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności:

-                     problem agresji;

-                     uzależnienia;

-                     ściślejsza współpraca z rodzicami;

-                     podjęcie działań dyscyplinujących uczniów;

-                     praca nad kulturą osobistą uczniów;

-                     uwrażliwienie na drugiego człowieka;

-                     podjęcie pracy z rodzicami dysfunkcyjnymi;.

Analiza kolejnego pytania dotyczyła tematyki programu wychowawczo-profilaktycznego. Problemy powtórzyły się z poprzedniego pytania.

Nowe tematy to:

-         kształtowanie prawidłowej samooceny;

-         motywowanie do nauki szkolnej;

-         kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;

-         zwiększenie opieki nad dziećmi zaniedbanymi wychowawczo;

-         ćwiczenie umiejętności odmawiania w sytuacjach wymuszeń, zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia uczniów;

-         pomoc dla uczniów biednych, zahamowanych, odrzuconych.

Wychowawcy i nauczyciele oczekują pomocy w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych od: pedagoga szkolnego, dyrekcji, psychologów, policji, pielęgniarki, rodziców, autorów programów profilaktycznych.

Ogólnie podsumowując wyniki diagnozy mocną stroną szkoły jest opanowanie problemu wagarowania, brak eksperymentowania z narkotykami. Zwrócić należy uwagę na:

-         zachowania agresywne, dokuczanie, palenie papierosów, eksperymentowanie z alkoholem (piwo);

-         zwiększenie motywacji do nauki;

-         podnoszenie kultury osobistej uczniów;

-                     zacieśnienie współpracy z rodzicami.

III.Źródła informacji

- Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły dokonana przez wizytatora w ramach pracy w zespole powołanym do realizacji zadań związanych
z przeglądem i oceną szkół i placówek pod kątem bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki
(w dniu 06.03.2007 r.)

- Analiza danych zgromadzonych w procesie diagnostycznym, ukierunkowanym na rozpoznanie obszarów zagrożeń oraz zidentyfikowanie zachowań problemowych, występujących w szkole (wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań wewnętrznych
i zewnętrznych)

- Wnioski z posiedzeń rad pedagogicznych

- Wnioski, uwagi i postulaty rady rodziców

- Wykorzystanie informacji przekazanych przez instytucje i organizacje  współpracujące ze szkołą.

IV. Podstawowe założenia programu

- Intensyfikacja pracy wszystkich podmiotów szkoły w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole

- Kształtowanie współpracy między wszystkimi podmiotami szkoły

- Wykorzystanie pomocy organu prowadzącego i innych instytucji
oraz organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży

V. Cele programu

Cel główny: podniesienie stanu bezpieczeństwa szkoły

Cele szczegółowe:

    1. Budowanie dobrej atmosfery w grupie klasowej

    2.Reagowanie na przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i gestów

    3.Udzielanie pomocy ofiarom przemocy

    4.Postępowanie ze sprawcami przemocy

    5.Integrowanie środowiska szkolnego wokół rozwiązywania problemów uzależnień (narkotyków, alkoholu, nikotynizmu, dopalaczy i środków psychotropowych)

    6.Monitorowanie sytuacji w szkole ukierunkowane na identyfikowanie zagrożeń

    7.Wdrożenie w szkole programu „Zero tolerancji dla przemocy” minimalizującego takie zjawiska jak: przemoc fizyczna, psychiczna, narkotyki, lekceważenie nauczycieli i obowiązków szkolnych

    8.Powołanie szkolnych koordynatorów ds. bezpieczeństwa, integrujących działania wszystkich podmiotów szkolnych (uczniów, nauczycieli, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem zewnętrznym na rzecz bezpieczeństwa.

VI. Odbiorcy (adresaci) programu:

 • Wszyscy uczniowie szkoły
 • Nauczyciele
 • Dyrektor szkoły i jego zastępca
 • Rodzice pedagog szkolny
 • Pracownicy obsługi

 VII. Strategie i rodzaje podejmowanych działań

 • Działania o charakterze wczesnej interwencji ukierunkowane
  na udzielenie profesjonalnej i paraprofesjonalnej pomocy
  w rozwiązywaniu doznanych trudności i eliminowaniu zachowań problemowych
 • Działania o charakterze informacyjnym ukierunkowane na dostarczanie podstawowych i rzetelnych informacji wszystkim uczniom, pozwalających im na podejmowanie trudnych decyzji życiowych
 • Działania o charakterze edukacyjnym ukierunkowane na tworzenie możliwości rozwijania umiejętności konstruktywnego zaspakajania potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych
 • Działania o charakterze zmian środowiskowych ukierunkowane
  na eliminowanie w środowisku wychowawczym ucznia czynników ryzyka i wprowadzania czynników chroniących
 • Działania o charakterze zmian przepisów (dotyczy prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności statutu szkoły) ukierunkowane na eliminowanie przepisów i zarządzeń pogłębiających dysfunkcyjność oraz wprowadzania takich, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi
 • Działania o charakterze korygującym ukierunkowane na eliminowanie przyczyn negatywnych zachowań i postaw uczniów, w celu zapobieżenia ich powtórnemu wystąpieniu oraz wystąpieniu innych niepożądanych zachowań
 • Działania o charakterze zapobiegawczym ukierunkowane
  na eliminowanie potencjalnych przyczyn i zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie i postawy uczniów, w celu zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości.
VIII.Treści programu – ujęte w tabeli

Lp.

Cele szczegółowe programu

Zadania do realizacji

Formy i metody realizacji zadań

Adresaci podjętych działań

Przewidywane efekty podjętych działań

Osoby odpowiedzialne

za realizację

Podmioty(osoby) współpracujące przy realizacji zadań

Terminy realizacji zadań

1.

Budowanie dobrej atmosfery w zespole klasowym

- zawarcie kontraktu między wychowawcą a zespołem klasowym

- wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie i samooceny

- wdrażanie do współpracy

- rozwijanie poprawnej komunikacji

- kształtowanie postawy asertywności

- rozwijanie zainteresowań uczniów

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

- rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i wyborów

 

 

- Realizacja scenariuszy zajęć z programu wych.- prof. „Spójrz inaczej” w kl. I-VI, „Spójrz inaczej na agresję” w kl. IV-VI

- Spektakle wychowawczo-profilaktyczne

 

- uczniowie kl. I-VI

- rodzice

- zmiany postaw wobec przemocy

- wzrost poczucia bezpieczeństwa

- poniesienie poczucia odpowiedzialności Za klimat szkoly

- pozytywna samoocena

- świadomość podejmowanych wyborów

- poprawa asertywności

- wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów i współpracy

- wychowawcy klas I-VI

- pedagog

- GKRPA

- MGDK

Cały rok2.

Reagowanie na przejawy naruszania przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów i gestów

- działania personelu w przypadku informacji o zagrożeniu, demoralizacji, pojawieniu się ucznia odurzonego, łamaniu prawa, dopuszczania się czynów karalnych oraz posiadaniu substancji i przedmiotów niebezpiecznych

- stosowanie procedur postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego lub przestępstwa

- zabezpieczenie dowodów przestępstwa

- Działania terapeutyczne w zakresie stosowania przemocy przez uczniów

- Uczniowie

- osoby obce i podejrzani świadkowie przestępstwa lub czynu karalnego

- Uczniowie klas I-III

Szybkie przekazanie informacji policji i ustalenie okoliczności wydarzenia

- personel

- wychowawca

- pedagog

- dyrektor i wicedyrektor

- psycholodzy ze świetlicy terapeutycznej

-     policja

-     pielęgniarka szkolna

  - psycholodzy ze świetlicy terapeutycznej

Cały rok

3.

Udzielnie pomocy ofiarom przemocy.

- ustalenie grupy uczniów wymagających udzielenia pomocy

- wybór typu pomocy (pierwszej pomocy przedmedycznej, lekarskiej, psychologicznej materialnej)

- współpraca z policją, opieką społeczną, pedagogiem i rodzicami

- rozmowa wspierająca ucznia

- przeprowadzenie badań socjometrycznych w każdym oddziale przez wychowawców

- stała współpraca z pedagogiem

- spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych przemocą

- pomoc koleżeńska

- Pokrzywdzeni lub zagrożeni przemocą

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

- przeświadczenie o sprawiedliwości

- pedagog

- wychowawcy

-     ośrodek zdrowia

-     policja

-     MGOPS

Cały rok


4

Postępowanie ze sprawcami przemocy

- dokonanie oceny w zespołach klasowych i wyodrębnienie uczniów stosujących przemoc w szkole

- ustalenia zasad współpracy z rodzicami tych uczniów

- nawiązanie współpracy z PPP

- nawiązanie współpracy z kuratorem sądowym


- warsztaty wych.-prof. w PPP „Trening zastępowania agresji”

- wspólne spotkania (dyrekcja, pedagog, rodzice, uczeń, wychowawca, kurator sądowy)

- - wywiad środowiskowy

- Uczniowie stosujący przemoc

- utrzymanie agresji na stałym niskim poziomie

- wychowawcy

- pedagog

- dyrekcja

- PPP

- Sąd rodzinny

-    

Cały rok


5. 

Wdrożenia w szkole programu „Zero tolerancji dla przemocy” minimalizującego takie zjawiska jak: przemoc fizyczna i psychiczna, narkotyki, lekceważenie nauczycieli i obowiązków szkolnych.

Wspieranie bezpieczeństwa uczniów w oparciu o monitoring wizyjny

- przestrzeganie Statutu

- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz nagrodami i karami

- Zapewnienie opieki nad uczniami oczkującymi na odjazd autobusów szkolnych

- egzekwowaniu właściwego zachowania uczniów w czasie dojazdu do szkoły

- ustalenie zakresu partycypowania rodziców w kosztach naprawy zniszczonego mienia przez dzieci

- Zapewnienie monitoringu wejść do budynku szkolnego

- Uzupełnienie dyżurów nauczycieli przy hali sportowej i starej części budynku

- Filtrowanie stron WWW

- Zmniejszenie przybywania osób postronnych na terenie szkoły

- Uczniowie

- Nauczyciel

- Pracownicy obsługi

- ograniczenie negatywnego wpływu Internetu

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na holu dolnym

- zmniejszenie przebywania osób postronnych na terenie szkoły

- nauczyciel informatyki i świetlicy

- obsługa

- nauczyciele

- policja

- UMiG

w ciągu roku

6.

Realizacja programów:

„Owoce w szkole”

„Mleko dla kl. I-III”

- promocja zdrowego odżywiania

-   kształtowanie postaw prozdrowotnych

- Rozdanie i spożycie owoców i warzyw na zajęciach edukacyjnych

- Picie mleka

- Kl.I-III

- zmiana postaw w zakresie żywienia

- poprawa zdrowia

- wzrost świadomości z zakresu  prawidłowego odżywiania

- dyrekcja

- wychowawcy kl. I-III

Agencja Rynku Rolnego

Cały rok

7. 

Żyjmy zdrowo na sportowo

- Łagodzenie nap[ięć i stresów związanych z adaptacją uczniów kl. pierwszych w szkole

- Higiena pracy umysłowej uczniów

- Zaspokojenie potrzeby zabawy i rekreacji

- Przyjmowanie ról w zabawie jako nauka odpowiedzialności za role i zadania przyjmowana na dalszych etapach życia

- Zabawa uczniów kl. pierwszych na placu szkolnym w czasie przerw z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

- Wykorzystanie pomocy uzyskanych z programu „Radosna Szkoła” na zajęciach wych. fizycznego

- Uczniowie klas pierwszych

- Zwiększenie efektywności nauczania

- integracja uczniów w zespole klasowym

- dyrekcja

- nauczyciele dyżurujący

- nauczyciele prowadzący zajęcia wych. fizycznego

UMiG

Cały rok

8. 

Kampania informacyjna „Wyprzedzić grypę”

- wzmocnienie troski o zdrowie fizyczna

- zapobieganie epidemii grypy

 - mycie rąk

- zasłanianie ust i nosa podczas kichania

- pozostanie w domu przy objawach przeziębienia

- prelekcje wychowawców dostarczające informacji o zapobieganiu chorobie

- informacje na gazetce na holu głównym


- klasy I-VI

- wzmocnienie postaw prozdrowotnych w zakresie zapobiegania zachorowaniom indywidualnym i grupowym

- poprawa kondycji zdrowotnej uczniów mającej wpływ na zwiększenie efektów dydaktycznych

- dyrekcja

- wychowawcy

- pielęgniarka

Ośrodek Zdrowia

Cały rok


9.

- Integrowanie środowiska szkolnego wokół rozwiązywania problemów uzależnień (narkotyków, alkoholu, nikotynizmu, dopalaczy)

- organizowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, wyprawki szkolne)

- udzielenie porad wychowawczych przez wychowawców i pedagoga

- Spotkania indywidualne z rodzicami

- Prelekcje dla rodziców na temat agresji, narkotyków, dopalaczy, spędzania czasu wolnego, dysleksja rozwoju psychologicznego dzieci w okresie szkolnym, wpływie mediów na rozwój dzieci

- Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych

- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, na basen

Udział rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych

- rodzice

- nauczyciele

- uczniowie

- poprawa współpracy z   rodzicami

- zwiększenie świadomości rodziców o zagrożeniach

-   tworzy się zapotrzebowanie   na sztukę

- dyrekcja

- pedagog

- wychowawcy

- MGOPS

- kuratorzy

- PPP

W ciągu roku

10.

Monitorowanie sytuacji w szkole ukierunkowane na identyfikowanie zagrożeń

- badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców, nauczycieli

- Prowadzenie statystyki wypadków szkolnych

- Kontrola frekwencji

- Zapoznanie RP z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu

Sprawozdanie wychowawców i pedagoga

- uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym

- zmniejszenie nieusprawiedliwionych nieobecności

- wychowawcy

- pedagog

- rodzice

2 razy w ciągu roku


 

Zatwierdzony przez R.P. 11.10.2007 r.

 

 

Aktualizacja 10.10.2013 r.