Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

 

„Strzeżmy się czynić rzeczy dobre-

czyńmy zawsze najlepsze.”

Maria Konopnicka

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W GLINOJECKU

W LATACH 2014-2019

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku w latach 2014-2019 została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17 ).
 3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 4. Konwencję Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku.
 5. Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku.

 

„Każdy znajduje w życiu swoje Westerplatte,

 jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić,

jakąś słuszną sprawę.

 Jan Paweł II

 

„ Wartość człowieka nie w tym, co ma, tylko w tym,

czy potrafi doznać radości - czyniąc i tworząc. ”

M. Dąbrowska

ROZDZIAŁ I

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

DIAGNOZA OBECNEJ SYTUACJI

Charakterystyka szkoły

Szkoła w Glinojecku została założona w 1881 roku przez miejscowego przedsiębiorcę i obywatela ziemskiego przy stanowiącej jego własność cukrowni „Izabelin”. Pod względem lokalowym i wyposażenia szkoła przewyższyła inne w guberni i dorównywała najlepszym szkołom warszawskim. W 1882 roku uczyło się w niej 68 dzieci. W 1966 roku rozpoczęto budowę nowego budynku i dwa lata później szkoła przeniosła się do nowej siedziby; miała wówczas 520 uczniów, 17 oddziałów i tyluż nauczycieli. W późniejszym czasie budynek został rozbudowany i obecnie jest siedzibą trzech różnych typów szkół:

-    Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, ul. Płocka 7(dolna część)

-    Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego (górna część)

-     Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława St. Reymonta (boczna część) oraz Przedszkola Samorządowego (nowy budynek będzie oddany do użytku we wrześniu 2014 r.). Budynek szkoły i teren szkoły jest ogrodzony i w części zadrzewiony.

Obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinojecku pełni pan Piotr Stasiak, a wicedyrektora pani Ewa Walczak. W szkole pracuje 35 nauczycieli. Do szkoły uczęszcza około 400 uczniów uczących się w 20 oddziałach.

Szkoła usytuowana jest w centrum Glinojecka w pobliżu krajowej trasy K60 na odcinku Ciechanów - Płock. Bezpieczeństwo w przechodzeniu przez ulicę zapewnia dwuosobowy zespół kierowania ruchem. Przy wejściu i w części szkoły jest zamontowany monitoring wizyjny. Szkoła korzysta z hali sportowej, stadionu, boiska „Orlik” oraz pobliskiego boiska o sztucznej nawierzchni do piłki koszykowej i siatkowej.

W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe .Informacje o szkole zamieszczone są na stronie internetowej (www.sp1glinojeck.cba.pl).

Nasza placówka posiada sztandar i patrona, wokół których koncentruje się praca wychowawcza.

Do obwodu szkoły należą uczniowie zamieszkali w Gminie Glinojeck (z miasta Glinojeck i okolicznych wiosek). Zorganizowany jest dowóz uczniów do szkoły i opieka nad dowożonymi. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane. Część rodzin wychowanków korzysta z pomocy MGOPS oraz posiłków w szkolnej stołówce.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy Glinojeck.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym od godziny 710 do 1520. Praca dydaktyczno-wychowawcza jest planowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ponadto organizowane są zajęcia zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele monitorują nabywane wiadomości i umiejętności przez uczniów, dokonują analizy ich osiągnięć, formułują i wdrażają wnioski z tych analiz. Wyniki sprawdzianu w ostatnich trzech latach są jednak niskie i kształtują się poniżej średniej gminy. Taki stan budzi niepokój, ale wyzwala pogłębioną analizę, diagnozę przyczyn i skłania do podejmowania działań naprawczych.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów Samorządu

Szkolnego w dniu 27.03.2014r.

Celem badania było współuczestnictwo uczniów w budowaniu koncepcji pracy i rozwoju szkoły.

Uczniowie uważają, że mocnymi stronami szkoły są:

-      pozytywna atmosfera w szkole,

-       znajomość oczekiwań nauczycieli związanych z postawą i zachowaniem uczniów,

-      bogata oferta zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań,

-      funkcjonowanie pomocy koleżeńskiej w nauce,

-      bogata oferta konkursów przedmiotowych,

-      wpływ uczniów na tematykę godzin wychowawczych.

Słabe strony, a jednocześnie oczekiwane zmiany związane są z:

-      potrzebą zwiększenia oferty wycieczek, wyjazdów do kina i teatru,

-      postulatem, aby w sklepiku szkolnym było więcej zdrowej żywności,

-      potrzebą boiska do spędzania wolnego czasu na przerwach,

-      budową basenu.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w dniu 28.03.2014 r. wśród

Rady Rodziców klas IV-VI:

Celem badania było współuczestnictwo rodziców w budowaniu koncepcji pracy i rozwoju szkoły.

Rodzice uważają, że mocnymi stronami szkoły są:

-      bezpieczeństwo w szkole,

-      dobry kontakt szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami),

-      skuteczna opieka świetlicowa,

-      bezpieczne dowozy uczniów do szkoły,

-      bogata oferta zajęć dodatkowych.

Słabe strony to:

-   nastawienie w szkole na sport przy mniejszej ofercie innych zajęć dla zdolnych dzieci np. gra na instrumencie, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne,

-  skupienie się na pomaganiu dzieciom z problemami przy braku wystarczającej oferty zajęć rozwijających.

Propozycje zmian dotyczą:

-      troski o wysoki poziom nauczania,

-      rozwijania zainteresowań uczniów,

-      przygotowania do podjęcia nauki w gimnazjum,

-      kształtowania postawy patriotycznej,

-      poszerzenia oferty zajęć dodatkowych o zajęcia rozwijające, inne niż sport,

-      dostosowanie terminu zajęć dodatkowych do godzin odjazdów autobusów, aby zajęcia te były również dostępne dla uczniów dojeżdżających.

 

MISJA SZKOŁY

 • wspieramy wszechstronny rozwój uczniów ze szczególnym uwrażliwieniem ich na dobro , piękno i prawdę oraz ochronę przed złem w duchu uniwersalnych wartości etycznych i patriotycznych,
 • dbamy o to, aby nasza szkoła była bezpieczna, odkrywamy i rozwijamy talenty uczniów,
 • promujemy osiągnięcia wychowanków,
 • wyrównujemy szanse edukacyjne ,
 • tworzymy przyjazną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji, szacunku, współpracy oraz pomocy,
 • kadra pedagogiczna dąży do otwartości na nowe doświadczenia, do konsekwencji w realizowaniu zadań oraz twórczego podejścia do problemu.

WIZJA SZKOŁY

1. UCZNIOWIE:

 • czują potrzebę chodzenia do szkoły, traktując to jako przyjemność, a nie przykry obowiązek,
 • aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych,
 • umieją wykorzystać i zastosować zdobytą wiedzę,
 • mają zapewnioną szeroko rozumianą pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, zarówno w szkole, jak i poza placówką,
 • odróżniają dobro od zła, dokonują samooceny.

2. RODZICE:

 • współtworzą wraz z Radą Pedagogiczną obraz szkoły otwartej,
 • wspólnie z nauczycielami opracowują i aktywnie realizują szkolne programy: wychowawczy i profilaktyki,
 • wykazują zainteresowanie wynikami swoich dzieci w nauce i zachowaniu ,systematycznie uczestniczą w zebraniach klasowych.

3. NAUCZYCIELE:

 • cieszą się autorytetem,
 • prowadzą atrakcyjnie zajęcia, ukierunkowują, inspirują, rozwijają uzdolnienia uczniów, wykazują się kulturą osobistą, sumiennością, kreatywnością.

4. DYREKTOR:

 • organizuje pracę szkoły i współpracuje ze środowiskiem,
 • wykazuje się umiejętnością rozwiązywania konfliktów, otwartością, konsekwencją i sprawiedliwością,
 • dba o najwyższą jakość nauczania w jego placówce.

MOCNE STRONY SZKOŁY :

 1. Dobra lokalizacja szkoły.
 2. Ciągłe uzupełnianie bazy szkoły.
 3. Monitoring placówki wewnątrz i na zewnątrz.
 4. Prawidłowo zorganizowany dowóz uczniów do i ze szkoły.
 5. Funkcjonowanie stołówki szkolnej.
 6. Bezpłatne dożywianie uczniów z rodzin ubogich.
 7. Funkcjonowanie sklepiku szkolnego.
 8. Funkcjonowanie 2 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu.
 9. Wydawanie szkolnej gazetki „Spinacz”.
 10. Prowadzenie kroniki szkolnej.
 11. Aktywnie działająca strona internetowa szkoły.
 12. Duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w prace Samorządu Uczniowskiego.
 13. Wysokie kwalifikacje i potencjał nauczycieli, w tym duża liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
 14. Systematyczne diagnozowanie poziomu wiadomości i umiejętności oraz przyrostu wiedzy uczniów na wszystkich poziomach klas.
 15. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego.
 16. Przyjazny klimat i atmosfera w relacjach nauczyciel - uczeń oraz uczeń - nauczyciel.
 17. Zaangażowanie Rady Rodziców w pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby uczniów.
 18. Patron szkoły i sztandar jako symbole jednoczące uczniów, nauczycieli i rodziców.

OBSZARY WYMAGAJĄCE DOSKONALENIA LUB POPRAWY:

1. Uzyskiwanie wyższych wyników na sprawdzianach zewnętrznych.

2. Planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych w taki sposób, aby w pełni aktywizować i angażować uczniów w proces uczenia się służący wszechstronnemu rozwojowi, kształtowanie postawy gotowości uczenia się przez całe życie.

3. Indywidualizowanie oferty edukacyjnej szkoły na poziomie jej realizacji przez nauczycieli, co w połączeniu z większym zaangażowaniem uczniów w procesy uczenia się przyniesie efekt wyższych wyników na sprawdzianie zewnętrznym.

4. Uwzględnianie w większym stopniu potrzeb i możliwości edukacyjnych wszystkich uczniów.

5. Zastosowanie kontekstowej analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych.

6. Malejąca motywacja uczniów do zdobywania wiedzy.

7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych ze sprawiedliwym traktowaniem uczniów.

8. Większy akcent na kształtowanie postawy patriotycznej.

9. Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny i rolety.

10. Przystąpienie do programu cyfryzacji szkoły.

11. Zakup dodatkowych tablic interaktywnych.

12. Malowanie nowej części budynku.

13. Wymiana posadzki na korytarzach szkolnych i sali nr 31.

14. Wygospodarowanie pomieszczenia na czytelnię i świetlicę.

15. Stworzenie multimedialnej pracowni do nauki języków obcych.

16. Wygospodarowanie pomieszczenia do zajęć wychowawczych.

17. Zwiększenie oferty wycieczek, wyjazdów do kina, teatru itp.

18. Wprowadzenie zdrowej żywności do sklepiku szkolnego.

SZANSE:

1. Ścisła i efektywna współpraca z organem prowadzącym.

2. Pozyskiwanie środków na wsparcie rozwoju edukacji poprzez uczestniczenie w programach i różnych projektach:

 • MEN
 • Funduszy Europejskich.

3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi wspomagającymi proces nauczania i wychowania.

4. Otwarty dialog pomiędzy dyrekcją szkoły a nauczycielami, uczniami i rodzicami.

5. Wspieranie działań podejmowanych przez Radę Rodziców.

6. Promowanie szkoły w środowisku i upowszechnianie jej osiągnięć.

ZAGROŻENIA:

 1. Brak nawyku wytrwałego uczenia się oraz korzystania z dóbr kultury.
 2. Zwiększająca się liczba rodzin ubożejących i dysfunkcyjnych.
 3. Wzrost deficytów rozwojowych u dzieci.
 4. Dominacja wyników egzaminów zewnętrznych w ocenie pracy szkoły.

WNIOSKI:

W latach 2014-2019 należy:

 • starać się utrzymać mocne strony szkoły,
 • dążyć do eliminowania słabych stron,
 • wykorzystywać szanse na stworzenie przyjaznej, bezpiecznej i dobrze zorganizowanej placówki,
 • przeciwdziałać zagrożeniom lub je łagodzić,
 • dążyć do uzupełniania bazy szkoły,
 • rozwinąć monitoring wizyjny.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

PRIORYTETY - cele główne to:

 • podniesienie wyników nauczania poprzez aktywizowanie i motywowanie uczniów,
 • indywidualizacja oferty edukacyjnej szkoły,
 • analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych,
 • zwiększenie ilości próbnych sprawdzianów,
 • wspomaganie działań wychowawczych rodziców,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartej na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku

realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Zapewnia uczniom wszechstronny rozwój zgodny z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej poprzez:

 • respektowanie zasad nauk pedagogicznych i humanistycznych,
 • respektowanie zasad przepisów prawa, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i Konwencji o Prawach Dziecka ONZ.

2. Wychowuje uczniów w duchu tolerancji wynikającej z humanistycznej zdolności rozumienia innych postaw społecznych, politycznych, religijnych.

3. Jako ogniwo edukacji narodowej szkoła realizuje politykę oświatową państwa, daje możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowuje do podjęcia nauki w szkołach programowo wyższych.

4. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Glinojecku poprzez:

 • realizację podstawy programowej,
 • właściwy proces nauczania.

5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań,
 • organizowanie zajęć świetlicowych,
 • umożliwienie spożywania posiłków,
 • realizację systemu zapomóg i stypendiów.

6. Zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

7. Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów itp.

8. Dąży do indywidualizacji procesu pedagogicznego i opiekuńczego, umoż­liwia uczniom realizację obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z od­rębnymi przepisami.

9. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku ucznia poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniej bazy,
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

MODEL ABSOLWENTA

Opis sylwetki absolwenta I etapu:

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym.

W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane

z komunikowaniem się, umie się zwracać do innych. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

Jest ciekawy świata.

Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

Jest otwarty.

Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych. Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

Jest odpowiedzialny.

Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań. Potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

Jest rozważny.

Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny. Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

Jest prawy.

Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowanie złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

        Opis sylwetki absolwenta II etapu

Absolwent szkoły podstawowej dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

Jest ciekawy świata, ale też krytyczny.

Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo - skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę. Jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi.

Jest otwarty.

Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku.

Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych.

Wie, że istnieją inne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz realizacji.

Jest odpowiedzialny.

Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej.

Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest rozważny.

Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku: modyfikuje swoje zachowanie, przewidując skutki. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

Jest prawy.

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest prawy.

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest tolerancyjny.

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

 

„Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od Was nie wymagali ”

Jan Paweł II

ROZDZIAŁ II

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY NA LATA 2014 - 2019

PIERWSZY OBSZAR- BAZA SZKOŁY

 1. ZAKŁADANE CELE W ZAKRESIE POPRAWY BAZY SZKOŁY na planowany okres:
 • zwiększenie ilości kamer monitoringu wizyjnego,
 • poprawa stanu technicznego szatni (w miarę możliwości),
 • zakup tablic interaktywnych,
 • sukcesywny zakup podstawowego sprzętu sportowego,
 • uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • stopniowe przygotowanie do wprowadzenia dziennika elektronicznego,
 • wygospodarowanie pomieszczenia na czytelnię,
 • wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny i rolety,
 • malowanie nowej części budynku,
 • wymiana posadzki na korytarzach i sali 31
 • stworzenie multimedialnej pracowni do nauki języków obcych,
 • wygospodarowanie pomieszczenia do zajęć wychowawczych,
 • rozważenie zatrudnienia pracownika ochrony.

2. KRYTERIA SUKCESU W PLANOWANYM OBSZARZE-po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami:

 • poprawa bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią,
 • dostęp rodziców do ocen dziecka na bieżąco przy zastosowaniu technik komputerowych,
 • możliwość wykorzystania technik wizyjnych i informacyjnych przez nauczycieli i uczniów,
 • stosowanie przez nauczycieli zalecanych przez MEN środków dydaktycznych i metod wspomagających realizację programów edukacyjnych i wychowawczo- profilaktycznych,
 • poprawa estetyki budynku szkolnego,
 • wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

DRUGI OBSZAR - ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY/ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 1. ZAKŁADANE CELE W ZAKRESIE USPRA WNIENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ w planowanym okresie:

 • kontynuacja programów rządowych,
 • udział w projektach Unii Europejskiej,
 • współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,
 • angażowanie rodziców w uroczystości szkolne oraz imprezy okolicznościowe,
 • edukacja rodziców w zakresie rozwiązywania problemów dzieci,
 • włączanie rodziców w rozwiązywanie problemów szkoły,
 • promocja osiągnięć uczniowskich na stronie internetowej szkoły, w kronice szkoły, gazetce „Spinacz”, w klasopracowniach i na korytarzu szkolnym,
 • zbieranie od rodziców informacji (opinii) na temat działalności szkoły,
 • publikacja dokumentów szkolnych na stronie internetowej szkoły.

2. KRYTERIA SUKCESU W PLANOWANYM OBSZARZE-po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami:

 • uczestnictwo uczniów w programach rządowych i projektach unijnych, które pozwalają pogłębiać wiedzę, odnosić sukcesy w nauce, poprawić kondycję edukacyjną,
 • udział szkoły w uroczystościach środowiskowych (współorganizowanie, pomoc),
 • funkcjonowanie w szkole rzetelnego, dobrego przepływu informacji nauczyciel- rodzice- dyrektor,
 • sprawowanie przez pielęgniarkę szkolną stałej opieki profilaktycznej nad uczniami,
 • poprawa efektów czytania, wzrost czytelnictwa.

TRZECI OBSZAR - DYDAKTYKA ORAZ POPRAWA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. ZAKŁADANE CELE W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W SZKOLE w planowanym okresie; WYNIKI SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH:

 • podnoszenie poziomu kształcenia,
 • dążenie do systematycznej poprawy wyników sprawdzianu klas III i klas VI,
 • systematyczne uatrakcyjnianie prowadzonych zajęć edukacyjnych,
 • wdrażanie metod aktywizujących,
 • efektywna praca z uczniami zdolnymi,
 • motywowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • przygotowywanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz do samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • monitorowanie efektów poszczególnych programów edukacyjnych,
 • zwracanie większej uwagi na osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,
 • indywidualizowanie zróżnicowanych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

2. KRYTERIA SUKCESU W PLANOWANYM OBSZARZE-po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami:

 • poprawa wyników sprawdzianu uczniów klas III i VI,
 • systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
 • udział uczniów w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych,
 • rozwijanie i popularyzowanie talentów,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji i posługiwania się zdobytą wiedzą.

CZWARTY OBSZAR - KADRA - DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ORAZ KADRY NIEPEDAGOGICZNEJ

 

1. ZAKŁADANE CELE W ZAKRESIE DOSKONALENIA I ROZWOJU KADR Y PEDA GOGICZNEJINIEPEDA GOGICZNEJ SZKOŁY w planowanym okresie:

 • rozwój wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • uzupełnianie kwalifikacji lub pozyskiwanie dodatkowych uprawnień,
 • uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, kursach doskonalących i innych formach dokształcania.

2. KRYTERIA SUKCESU W PLANOWANYM OBSZARZE-po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami:

 • nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają pełne kwalifikacje,
 • nauczyciele są otwarci na propozycje uczniów, wspierają ich twórczą aktywność, efektywnie współpracują z rodzicami.

PIĄTY OBSZAR - DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA SZKOŁY

1. ZAKŁADANE CELE W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY ORAZ POPRAWY DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZYM w planowanym okresie, POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZYCH:

 • realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki,
 • rozpoznawanie przez nauczycieli relacji interpersonalnych w klasie,
 • organizacja i udzielanie uczniom pomocy: pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 • opieka nad dziećmi z opiniami i orzeczeniami PPP,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami szczególnie nadpobudliwymi i agresywnymi
 • analizowanie przez wychowawców zjawisk patologicznych w klasie, ustalanie procedury działania i profilaktyki w ramach posiadanych kompetencji,
 • udział uczniów w warsztatach profilaktycznych,
 • systematyczne prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki, wychowania, zdrowia i uzależnień,
 • organizacja opieki nad dziećmi w ich czasie wolnym (koła zainteresowań),
 • współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność profilaktyczną, szczególnie z GKRPA, z zespołem interdyscyplinarnym, MGOPS
 • promowanie uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych, aktywnością na forum klasy, szkoły, środowiska.

2. KRYTERIA SUKCESU W PLANOWANYM OBSZARZE-po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej zasadami:

 • nauczyciele znają relacje panujące w swojej klasie,
 • uczniowie objęci są specjalistyczną opieką i pomocą ze strony szkoły,
 • nauczyciele systematycznie prowadzą zajęcia z profilaktyki,
 • uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, przygotowują się do konkursów w szkole i poza nią, promują szkołę na zewnątrz,
 • nauczyciele potrafią wskazać uczniom i rodzicom instytucje służące pomocą specjalistyczną,
 • uczniowie potrafią wartościować zachowania swoje i innych.

SZÓSTY OBSZAR- KLIMAT/ATMOSFERA SZKOŁY

 1. ZAKŁADANE CELE W ZAKRESIE POPRAWY KLIMATU/ ATMOSFERY PANUJĄCEJ W SZKOLE w planowanym okresie:

 • satysfakcja z pracy i nauki w szkole, osiąganie sukcesów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników szkoły,
 • stwarzanie członkom społeczności szkolnej możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły,
 • włączanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą,
 • przestrzeganie zasad i reguł panujących w szkole,
 • przeciwdziałanie zachowaniom aspołecznym wśród uczniów (wulgaryzmy, bójki).
 • przeciwdziałanie zachowaniom aspołecznym wśród uczniów (wulgaryzmy, bójki).

2. KRYTERIA SUKCESU W PLANOWANYM OBSZARZE-po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami:

 • rodzice chętniej angażują się w życie szkoły,
 • nauczyciele dyscyplinują uczniów, realizuj ą w klasach lekcje dotyczące zachowań aspołecznych,
 • nauczyciele udzielają pomocy w rozwiązywaniu problemów.

UWAGI KOŃCOWE  

Fundamentalne zadania szkoły to nauczanie i wychowanie: dwa aspekty tego samego procesu, w którym centralne miejsce zajmują uczeń i nauczyciel. Od relacji, jakie połączą te dwa podmioty, zależy klimat szkoły, który jest podstawą rozwoju intelektualnego uczniów, a także decyduje o osiągnięciach i możliwościach edukacyjnych młodych ludzi.

Klimat naszej szkoły zakłada łączenie wysokich wymagań intelektualnych i moralnych.

Chcemy, by wspólna realizacja tej wieloletniej KONCEPCJI PRACY SZKOŁY stymulowała ucznia i nauczyciela do twórczej pracy i realizacji życiowych celów, służyła akceptacji potrzeb wychowanka i jego indywidualności.

Naszym celem jest otwarta, wspierająca szkoła i nauczyciel zbliżający się do modelu: WYMAGAJĄCY - ŻYCZLIWY - TWÓRCZY.

OPRACOWANA KONCEPCJA PRACY NA LATA 2014 - 2019 MOŻE ULEGAĆ MODYFIKACJOM W MIARĘ ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM, POLITYCE OŚWIATOWEJ PAŃSTWA I POTRZEBACH SZKOŁY.

 

 

Akceptacja Rady Rodziców

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 16.09.2014 r.

Koncepcja wchodzi w życie z dniem 17.09.2014 r.

 

 Opracował zespół:

 Anna Grochowiecka

 Agnieszka Markowska

 Anna Opara

 Ewa Dudka